Οι αποδόσεις των μετοχών για τον μήνα Νοέμβριο-Τι δείχνει η θεμελιώδης (κι όχι μόνο) εικόνα για TITC, ΛΑΜΔΑ, και ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Οι αποδόσεις των μετοχών για τον μήνα Νοέμβριο-Τι δείχνει η θεμελιώδης (κι όχι μόνο) εικόνα για TITC, ΛΑΜΔΑ, και ΓΕΚΤΕΡΝΑ

  • Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε και η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 867,71 μονάδες με πτώση 0,42%, πραγματοποιώντας για τον μήνα Νοέμβριο απώλειες 3,38%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 154,7 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 8,59 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 51 έκλεισαν ανοδικά, 65 πτωτικά, και 51 παρέμειναν αμετάβλητες.

Πτωτικά κινήθηκε καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 857,87 μονάδες, με τους επενδυτές να συνεχίζουν και σήμερα σε ρευστοποιήσεις επηρεασμένοι από τις εξελίξεις γύρω από την μετάλλαξη Όμικρον, αδιαφορώντας για τις φθηνές αποτιμήσεις, καθώς λίγο πάνω από το ένα τρίτο των μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου διαπραγματεύεται κάτω από την λογιστική τους αξία.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης, ο γενικός δείκτης άρχισε σταδιακά να περιορίζει τις απώλειες του, καταφέρνοντας να κλείσει κοντά στο ενδοσυνεδριακό υψηλό, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο τέλος στο 1 προς 1,3.

Πακέτα συνεδρίασης

Σε συνέχεια της από 09/11/2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Όμιλος INFORM LYCOS ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά του κατά το Γ’ τρίμηνο και προοδευτικό εννεάμηνο της χρήσης 2021.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/09/2021 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

01/01-30/9/2021

01/01-30/9/2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

%

     
Πωλήσεις

53.845.683

51.262.857

2.582.826

5,0%

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)

5.214.270

5.073.152

141.118

2,8%

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)

1.912.816

1.947.426

(34.610)

-1,8%

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07-30/09/2021

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

01/07-30/9/2021

01/07-30/9/2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

%

Πωλήσεις

19.116.838

17.610.007

1.506.832

8,6%

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)

1.968.827

1.578.868

389.959

24,7%

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)

898.013

534.532

363.481

68,0%

Οι πωλήσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 παρουσίασαν αύξηση κατά € 2,6 εκατ., ή +5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020 με τις κύριες μεταβολές να είναι:

α) ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου στις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες αποστολής γραπτών επικοινωνιών, με αύξηση του σχετικού κύκλου εργασιών κατά € 2,9 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020,

β) σημαντική αύξηση των νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής και φυσικής διαχείρισης εγγράφων που παρέχονται στους πελάτες μας από τις εταιρείες που εξαγοράσαμε στη Ρουμανία καθώς και της ανάπτυξης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ελλάδα και Ρουμανία αποδίδοντας συνολικά € 1,6 εκατ., ενώ

γ) συνεχίζεται η καθυστέρηση ανανέωσης τραπεζικών καρτών λόγω ανασχεδιασμού των εικαστικών τους με υστέρηση εσόδων προοδευτικά της τάξης των € 1,7 εκατ., μέρος της οποίας θα ενισχύσει τις πωλήσεις του επόμενου έτους.

Αντίστοιχα το γ΄ τρίμηνο του 2021, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 19,1 εκατ. έναντι € 17,6 εκατ. το αντίστοιχο γ’ τρίμηνο του 2020, αυξημένες κατά € 1,5 εκατ. ή 8,6% κυρίως χάριν σε: α) την αυξημένη συμμετοχή των νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής και φυσικής διαχείρισης εγγράφων που παρέχονται στους υφιστάμενους και νέους πελάτες μας από τη νέα δραστηριότητα που εντάχθηκε μέσω των εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία και β) της αύξησης μεριδίου στις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου INFORM στο εννεάμηνο του 2021 έχουν ως ακολούθως:

– Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στα € 5,2 εκατ. έναντι € 5,1 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά € 0,1 εκατ. ή +2,8% λόγω κυρίως του μίγματος των πωλήσεων,

– Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), ανήλθαν σε € 1,9 εκατ. σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2020, λόγω των υψηλότερων αποσβέσεων κατά € 175 χιλ. σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/09/2021

 

(σε χιλ. € )

30/9/2021

31/12/2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

53.759.456

54.730.923

(971.467)

 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

25.053.283

24.513.546

539.736

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

78.812.739

79.244.470

(431.731)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

35.218.964

37.368.811

(2.149.847)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

18.197.200

19.887.476

(1.690.275)

 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

25.396.575

21.988.183

3.408.391

Σύνολο υποχρεώσεων

43.593.775

41.875.659

1.718.116

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

78.812.739

79.244.470

(431.731)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

(1.210.492)

(5.039.745)

3.829.253

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

15.884.340

17.562.496

(1.678.156)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

9.248.977

6.076.856

3.172.121

Καθαρός δανεισμός

23.922.825

18.599.607

5.323.218

Κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021 δεν έλαβαν χώρα σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση, στη δανειακή θέση, καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε € 23,9 εκατ. αυξημένος κατά € 5,3 εκατ.. Η αύξηση σε σχέση με το 2020 οφείλεται στην εξαγορά της κυπριακής εταιρείας CLOUDFIN LTD, που παρέχει τεχνολογικά προηγμένες λύσεις ψηφιοποίησης, ύψους € 1,1 εκατ. και στην αύξηση του ποσοστού του Ομίλου στις εταιρείες NEXT DOCS, που παρέχουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής και φυσικής διαχείρισης εγγράφων στη Ρουμανία, κατά € 1,3 εκατ. που έλαβαν χώρα στο α’ εξάμηνο της χρήσης 2021 και σε αύξηση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης, οι οποίες αναμένεται να εξομαλυνθούν στους επόμενους μήνες.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19

Η ενεργειακή κρίση προκαλεί ένταση στην παγκόσμια αγορά των πρώτων υλών και υλικών, η οποία δυστυχώς δημιουργεί μεγάλες επιπτώσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι:

– Συνεχιζόμενες αυξήσεις τιμών στον χαρτοπολτό και στην κατασκευή όλων των ειδών χαρτιού, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών πρώτων υλών της τάξης του 40%.

– Συνεχιζόμενες αυξήσεις στα κόστη μεταφοράς κατά την διάρκεια του τελευταίου 6μήνου που έχει οδηγήσει σε πενταπλασιασμό της αξίας χρέωσης των εμπορευματοκιβωτίων μεταφοράς υλικών και εμπορευμάτων.

Στο εν λόγω διάστημα, ο Όμιλος έχει καταφέρει να απορροφήσει σημαντικό μέρος των αυξήσεων που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Αυτή η αυξητική τάση του κόστους δείχνει να έχει μία δυναμική η οποία θα συνεχίσει και τον επόμενο χρόνο χωρίς να είναι ορατό πότε θα υπάρξει ομαλοποίηση. Καθώς η Διοίκηση του Ομίλου προϋπολογίζει μια σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής των προϊόντων επεξεργάζεται την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των τιμών πώλησης σε συνεργασία με τους πελάτες μας.

Αναφορικά με την εξάπλωση του COVID-19, ο Όμιλος έχει καταφέρει να διαχειρίζεται ομαλά τις επιπτώσεις της πανδημίας. Ο Όμιλος έχει αποδείξει την δυνατότητα προσαρμογής στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες και απρόβλεπτες συνθήκες της Ευρωπαϊκής αγοράς που δραστηριοποιείται, αντιμετώπισε τις προκλήσεις και συνεχίζει και στο Β΄ εξάμηνο του 2021 με προσήλωση στο στόχο ανάπτυξης υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως οι υπηρεσίες Enterprise Document Management, Scanning & Archiving, καθώς και στην παροχή εξαιρετικά εξειδικευμένων και τεχνολογικά προηγμένων λύσεων ψηφιοποίησης όπως η λύση Digital Onboarding (DoB), OCR/Data Capture Solutions αυτόματης αναγνώρισης παραστατικών και καταχώρησης (Process Automation) με χρήση Machine Learning (ML), Robotic Process Automation, Natural Language Understanding και Cognitive Analytics Solutions, προκειμένου να υποστηρίξει τους υφιστάμενους και νέους πελάτες στο δικό τους ψηφιακό μετασχηματισμό.

Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων

Οικονομικά αποτελέσματα Interlife

Εταιρικά ομόλογα

Η εταιρεία με την επωνυμία “PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως (100%) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και διάθεση των νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 9/9/2021.

Αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού 4.999.997,20€ με διάθεση 1.136.363 νέων μετοχών υπέρ το άρτιον και τιμή διάθεσης 4,40€.

Κατόπιν των ανωτέρω α) το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 113.636,30€ και ανέρχεται σήμερα σε 1.331.768,30€ καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διηρημένο σε 13.317.683 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10€ εκάστης και β) το ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο αυξάνεται κατά 4.886.360,90€ και ανέρχεται σε 5.646.017,70€.

Η Διοίκηση της Performance Technologies ευχαριστεί το επενδυτικό κοινό για την εμπιστοσύνη στην στρατηγική και προοπτικές της Εταιρείας και καλωσορίζει τους καινούργιους μετόχους στο μετοχολόγιο της το οποίο ενισχύεται με την παρουσία σημαντικών θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι η πρώτη φορά που η Εταιρεία απευθύνθηκε στο επενδυτικό κοινό από την εισαγωγή της στην ΕΝ.Α. και η πετυχημένη αύξηση έρχεται να ενισχύσει σημαντικά την ήδη ισχυρή κεφαλαιακή της βάση και να της επιτρέψει την μεγαλύτερη και ευρύτερη διεύρυνση του πελατολογίου της και επιπλέον επένδυση στις δεξιότητες της.

Η ανωτέρω άντληση κεφαλαίων δημιουργεί μία διευρυμένη βάση έγκυρων επενδυτών που είναι σε θέση να στηρίξουν την Εταιρεία στο μέλλον και βελτιώνει σημαντικά τη διασπορά και ρευστότητα της μετοχής και το προφίλ της Εταιρείας στο επενδυτικό κοινό.

Στο κατώφλι του 2022, η Εταιρεία παρατηρεί πολύ ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς στους τομείς ενδιαφέροντος της και είναι καθ’ όλα έτοιμη από άποψη πόρων, ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγικής προσέγγισης, φήμης και εμπιστοσύνης από την πελατειακή της βάση να αδράξει τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας. Υπεύθυνη: κα Δήμητρα Κοντού (τηλ. 2109947007)

Αποδόσεις μετοχών FTSE25

Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου ΙΛΥΔΑ

Αποδόσεις μετοχών FTSEM

Η ΕΛΒΕ A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των εργασιών της ως ακολούθως :

Βασικά οικονομικά μεγέθη :

Όμιλος                                                                      (ποσά σε χιλ.ευρώ)

Ενιάμηνο 2021

Ενιάμηνο 2020

% μεταβολή 

Γ’ Τρίμηνο 2021

Γ’ Τρίμηνο 2020

% μεταβολή 

Κύκλος εργασιών

21.799

26.468

-17,6%

7.864

11.018

-28,6%

Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

3.780

4.938

-23,4%

661

1.680

-60,6%

Κέρδη προ φόρων τόκων  και επενδυτικών αποτελεσμάτων

2.271

3.310

-31,4%

132

1.224

-89,2%

Κέρδη προ φόρων και τόκων

2.534

3.087

-17,9%

177

1.286

-86,2%

Κέρδη προ φόρων

2.261

2.819

-19,8%

66

1.181

-94,4%

Εταιρία 

(ποσά σε χιλ.ευρώ)

Ενιάμηνο 2021

Ενιάμηνο 2020

% μεταβολή 

Γ’ Τρίμηνο 2021

Γ’ Τρίμηνο 2020

% μεταβολή 

Κύκλος εργασιών

9.197

11.811

-22,1%

2.775

5.660

-51,0%

Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

2.322

3.508

-33,8%

343

1.449

-76,4%

Κέρδη προ φόρων τόκων  και επενδυτικών αποτελεσμάτων

1.860

3.267

-43,1%

191

1.521

-87,4%

Κέρδη προ φόρων και τόκων

2.124

2.818

-24,6%

239

1.317

-81,9%

Κέρδη προ φόρων

2.106

2.801

-24,8%

229

1.322

-82,7%

Το ενιάμηνο ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας παρουσιάζει πτώση που οφείλεται σε λιγότερες εκτελεσμένες συμβάσεις (σε στολές εργασίας) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η πτώση αυτή οδήγησε και σε πτώση αποτελεσμάτων για την Εταιρία. Σε επίπεδο Ομίλου επίσης υπάρχει πτώση πωλήσεων, που οφείλεται και στην πανδημία, καθώς η θυγατρική ΛΗΤΩ Α.Ε. λειτουργεί στη λιανική αγορά.

Ο συνολικός καθαρός δανεισμός (ήτοι δάνεια μείον διαθέσιμα) του Ομίλου ανήλθε την 30/9/2021 σε 1,21 εκατ. ευρώ και της εταιρίας σε -0,85 εκατ. ευρώ, καθώς η Εταιρία δεν είχε δανεισμό παρά μόνο διαθέσιμα ύψους 850 χιλ. ευρώ. Παράλληλα η Εταιρία διατηρούσε στις 30/9/2021 θέσεις σε διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα (αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα) αξίας 3,91 εκατ. ευρώ για τα οποία υπάρχει δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης.

Όμιλος                                                                      (ποσά σε χιλ.ευρώ)

30/9/2021

 30/6/2021

Δάνεια

  2.680

  2.727

Μείον ταμειακά διαθέσιμα

 -1.465

 -2.627

Καθαρός δανεισμός

  1.215

    100

Εταιρία                 

 (ποσά σε χιλ.ευρώ)

30/9/2021

 30/6/2021

Δάνεια

     0

       0

Μείον ταμειακά διαθέσιμα

 -854

 -1.593

Καθαρός δανεισμός

 -854

 -1.593

Σε επίπεδο Εταιρίας, το τελευταίο τρίμηνο αναμένονται καθυστερήσεις σε παραδόσεις εμπορευμάτων από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα την μετάθεση κάποιων παραδόσεων της Εταιρία σε πελάτες της στη νέα χρήση. Το ποσοστό πτώσης των πωλήσεων σε ετήσια βάση αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα ενιαμήνου.

Σε επίπεδο Ομίλου  το τελευταίο τρίμηνο αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά, καθώς  η λιανική δέχεται πιέσεις λόγω της πανδημίας, αλλά και της αναμενόμενης αύξησης του κόστους ενέργειας, που επηρεάζει τελικά την κατανάλωση.

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωσης του COVID-19, η εταιρεία Quality & Reliability AE γνωστοποιεί τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της για το εννιάμηνο του 2021 και για το Γ’ τρίμηνο του 2021 καθώς και τις εξελίξεις στο τομέα δραστηριοποίηση της.

Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01/2021-30/09/2021

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 ανήλθε σε 1.619.355,84 € έναντι 1.612.974,48 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας μικρή αύξηση.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της εταιρείας την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 διαμορφώθηκαν στα -173.327,07 € έναντι -247.967,44 €  της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 30,10%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 διαμορφώθηκαν στα 170.183,45 € έναντι 77.619,18 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 119,25%.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 διαμορφώθηκαν στα -323.731,50 € έναντι -325.036,40 €  της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση.

01/07/2021-30/09/2021

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το Γ’τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021 ανήλθε σε 576.716,97 € έναντι 571.707,92 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας μικρή αύξηση.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της εταιρείας το Γ’ τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021)  διαμορφώθηκαν στα -93.418,65 € έναντι -162.228,36 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 42,41%.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας το Γ’ τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021) διαμορφώθηκαν στα 21.369,21 € έναντι -59.550,78 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 135,88%.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας το Γ’ τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021) διαμορφώθηκαν στα -159.864,51 € έναντι -188.839,82 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 15,34%.

Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ1/1-30/9/20201/7/-30/9/20201/1-30/9/20211/7/-30/9/2021
Κύκλος εργασιών

1.612.974,48

571.707,92

1.619.355,84

576.716,97

Κέρδη προ φόρων

-325.036,40

-188.839,82

-323.731,50

-159.864,51

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA)

77.619,18

-59.550,78

170.183,45

21.369,21

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων(ΕΒΙΤ)

-247.967,44

-162.228,36

-173.327,07

-93.418,65

 

 ΟΜΙΛΟΣ

01/01/2021-30/09/2021

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου την περίοδο 01.01.2021 έως 30.09.2021 ανήλθε σε 1.850.477,76 € έναντι 1.780.493,78 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 3,93%.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου την περίοδο 01.01.2021 έως 30.09.2021 διαμορφώθηκαν στα -170.805,99 € έναντι -288.099,77 €  της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 40,71%.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου την περίοδο 01.01.2021 έως 30.09.2021 διαμορφώθηκαν στα 181.422,61 € έναντι 45.478,11 €  της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 298,92%.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου την περίοδο 01.01.2021 έως 30.09.2021 διαμορφώθηκαν στα -389.893,04 € έναντι -443.568,00 €  της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 12,10%.

01/07/2021-30/09/2021

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το Γ’τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021) ανήλθε σε 685.930,70 € έναντι 603.265,01 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 13,70%.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου το Γ’τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021) διαμορφώθηκαν στα -54.967,31 € έναντι -205.882,70 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 73,30%.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου το Γ’ τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021) διαμορφώθηκαν στα 62.739,68 € έναντι -100.540,77 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση 162,40%.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου το Γ’τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021) διαμορφώθηκαν στα -144.402,00 € έναντι -258.907,27 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 44,23%.

Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ1/1-30/9/20201/7/-30/9/20201/1-30/9/20211/7/-30/9/2021
Κύκλος εργασιών

1.780.493,78

603.265,01

1.850.477,76

685.930,70

Κέρδη προ φόρων

-443.568,00

-258.907,27

-389.893,04

-144.402,00

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA)

45.478,11

-100.540,77

181.422,61

62.739,68

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων(ΕΒΙΤ)

-288.099,77

-205.882,70

-170.805,99

-54.967,31

   

Β) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας κατά την 30/09/2021 ανήλθε σε 1.668.276,94 € (από 1.706.832,16 € την 30/6/2021) ενώ ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανήλθε σε 553.553,20 € (από 559.110,76 € την 30/6/2021). Τα ταμιακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 420.164,04 € (από 479.757,18 € την 30/6/2021).

Σημαντικές μεταβολές στο Γ’ τρίμηνο 2021 της εταιρείας ήταν οι ακόλουθες:

1)       Αύξηση των λοιπών κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 186.748,19  € ( 3.021.360,67 € την 30/9/2021 από 2.834.612,48 € την 30/6/2021).

2)       Μείωση των απαιτήσεων από πελάτες κατά 162.399,41 € ( 1.350.405,77 € την 30/9/2021  από 1.512.805,18 € την 30/6/2021).

3)       Μείωση των Ιδίων κεφαλαίων κατά 183.433,83 € ( 4.130.009,94 €  την 30/9/2021  από 4.313.443,77 € την 30/6/2021).

ΟΜΙΛΟΣ

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου κατά την 30/09/2021 ανήλθε σε 1.103.804,25 € (από 1.158.913,47 € την 30/6/2021) ενώ ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανήλθε σε 1.965.427,09 € (από 1.970.974,74 € την 30/6/2021). Τα ταμιακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 484.660,35 € (από 532.727,22  € την 30/6/2021).

Σημαντικές μεταβολές στο Γ’ τρίμηνο 2021 του ομίλου ήταν οι ακόλουθες:

1)       Αύξηση των λοιπών κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 144.797,25  € (2.587.218,80 € την 30/9/2021 από 2.442.421,55 € την 30/6/2021).

2)       Μείωση των απαιτήσεων από πελάτες κατά 118.991,13 € (1.590.222,63 € την 30/9/2021 από 1.709.213,76 € την 30/6/2021).

3)       Μείωση των Ιδίων κεφαλαίων κατά 177.459,00  € (2.314.908,62 € την 30/9/2021 από 2.492.367,62  € την 30/6/2021).

Γ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΚΡΊΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Επίπτωση  στη λειτουργία της εταιρείας

Παρόλη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία σε διεθνές και τοπικό επίπεδο λόγω της πανδημίας, τα οικονομικά αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας και του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης κατά το εννεάμηνο του 2021 και δεν υπάρχουν συνθήκες τέτοιες που να εγείρουν αμφιβολίες σχετικά με την δυνατότητα του ομίλου να συνεχίζει την δραστηριότητα και την ομαλή λειτουργία του. Η αύξηση του κόστους ενέργειας δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία της εταιρείας, αφού λόγω της φύσης του τομέα δραστηριότητάς της, δεν συμμετέχει στο κόστος παραγωγής.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι λόγω του γενικού πλαισίου των υγειονομικών μέτρων που είχε υιοθετηθεί από βασικούς πελάτες της εταιρείας, οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν στις παραλαβές των έργων το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την παράταση της τιμολόγησης των έργων και της είσπραξής τους.

Τόσο η εταιρεία όσο και ο όμιλος συνεχίζουν την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου με βασική προτεραιότητα την αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας, την συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας για την ομαλή λειτουργία και χρηματοδότηση όλων των δραστηριοτήτων τους.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει από υγειονομική πλευρά με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζόμενων και όλων των συναλλασσομένων, στην αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών έτσι ώστε να υποστηρίζουν την τηλεργασία και την τηλεδιάσκεψη και να εξασφαλίζεται η μέγιστη ευελιξία στις επιχειρηματικές δράσεις.  

Εκτίμηση της επίδρασης στο μέλλον

Για το 4ο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2021 αλλά και για το 2022  στο βαθμό που δεν θα υπάρξει επιδείνωση της πανδημίας και παράλληλα ευοδωθούν οι θετικές εκτιμήσεις για τον εμβολιασμό ενός μεγάλου αριθμού πολιτών, η εταιρεία και ο όμιλος ευελπιστούν ότι θα βελτιώσουν τα οικονομικά τους μεγέθη σε επίπεδο εσόδων/κερδοφορίας δεδομένου των νέων έργων πληροφορικής του ΕΣΠΑ 2020-2027 και πράσινης ανάπτυξης που αναμένεται να αναλάβει.

Η προκήρυξη των πρώτων διαγωνισμών πληροφορικής που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανασυγκρότησης θα ξεκινήσει στο 4ο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2021 και θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, αναμένεται να έχει μεγάλη θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα των επόμενων οικονομικών χρήσεων. Το Ταμείο Ανασυγκρότησης περιλαμβάνει σημαντικά κονδύλια για την ψηφιακή οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη, τομείς που δραστηριοποιείται ο Όμιλος της Q&R.

Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι η χρονική διάρκεια και η ένταση της πανδημίας είναι ακόμη άγνωστοι παράγοντες. Κατά συνέπεια όσο η αβεβαιότητα στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον θα συνεχίσει να υπάρχει, τόσο θα εξετάζεται και θα αξιολογείται διαρκώς από την εταιρεία.

Μέτρα που ελήφθησαν για την μείωση της επίδρασης της πανδημίας

Από οικονομική και επιχειρηματική άποψη ο όμιλος και η εταιρεία παρακολουθούν συστηματικά τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας τους και τη απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων.

Αναφορικά με τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης η εταιρεία έχει ενταχθεί έως σήμερα στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του ταμείου Εγγυοδοσίας και έχει λάβει ενίσχυση ποσού 500 χιλ. ευρώ (8/2020) και  ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής ποσού 106 χιλ. ευρώ (11/2020). Επίσης έχει κάνει χρήση του δικαιώματος μείωσης της καταβολής των μισθωμάτων κατά 40% για τους μήνες που δικαιούταν.

Επιπλέον ο όμιλος έχει λάβει ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής ποσού 17 χιλ. ευρώ.

Αποδόσεις μετοχών Small Cap

Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Lavipharm

Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου ΓΕΚΕ

Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου IDEAL

Ανακοίνωση ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

Σε συνέχεια της από 9/11/2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει τα παρακάτω:

Έσοδα από πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), για το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021 και σε σωρευτική βάση, καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της περσινής περιόδου.

(Ποσά σε €)

Εννεάμηνο 2021

Εννεάμηνο 2020

Μετ. %

Γ΄τρίμηνο 2021

Γ’ τρίμηνο 2020

Μετ. %

Κύκλος εργασιών

110.241.498

102.748.550

7,3%

40.010.891

36.825.281

8,7%

Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT)

19.123.410

18.669.232

2,4%

6.524.326

6.602.142

-1,2%

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)

22.287.570

21.375.564

4,3%

7.642.531

7.571.267

0,9%

     2. Σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το γ’ τρίμηνο του 2021.

Κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2021, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση και την κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και σε λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας.

     3. Επιπτώσεις από την εξάπλωση του Covid–19

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει λάβει σειρά μέτρων για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στις δραστηριότητες της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής αυτής κρίσης, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζομένων. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει αναπτύξει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες μέσω της σύστασης μια ειδικής ομάδας, η οποία αναφέρεται στην Ανώτατη Διοίκηση, παρακολουθώντας όλες τις σχετικές εξελίξεις και αξιολογώντας τις πιθανές επιπτώσεις του COVID-19. Η Ομάδα, ευθυγραμμιζόμενη με όλα τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ, του ΕΟΔΥ και των λοιπών αρμόδιων αρχών, έχει ήδη εκπονήσει και θέσει σε πλήρη εφαρμογή ένα σχέδιο διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και πρόσθετο σχεδιασμό σχετικά με το προσωπικό που εκτελεί λειτουργίες κρίσιμες για την παραγωγή και γενικά για την επιχειρησιακή συνέχεια, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας. Επίσης, τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο και εφαρμόζονται, όπου είναι δυνατό, συστήματα για απομακρυσμένη εργασία (τηλεργασία). Τέλος, έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτες ρυθμίσεις για εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και πολιτικές που απαιτούν από το προσωπικό να αναφέρει τυχόν ύποπτα συμπτώματα. Πλέον, από την εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει, διαφαίνεται ότι η Εταιρεία μπορεί να διαχειριστεί τους κινδύνους που επιφέρει η υγειονομική κρίση του covid-19 με αποτελεσματικό τρόπο.

Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πορεία της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας, οι επιπτώσεις της, δεν αναμένεται να έχουν ουσιαστική επίδραση στη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Επιπλέον, η Εταιρία διαθέτει ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, εξαιρετικά χαμηλό καθαρό συντελεστή μόχλευσης, και συνολική διαθέσιμη ρευστότητα που αγγίζει τα €13εκ.

     4. Επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση

Η τρέχουσα παγκόσμια ενεργειακή κρίση επιδρά πολυεπίπεδα στην κοστολογική βάση της Εταιρείας. Καταρχήν, με άμεσο τρόπο, αυξάνοντας το κόστος για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Στη χρήση 2020, οι δαπάνες ενέργειας αποτέλεσαν περίπου το 2% του συνόλου των δαπανών.

Ακόμη, με έμμεσο τρόπο, επηρεάζει αυξητικά τα κόστη μεταφορών και διανομής. Στη χρήση 2020, οι δαπάνες αυτές αποτέλεσαν περίπου το 5% του συνόλου των δαπανών.

Τέλος, η τρέχουσα ενεργειακή κρίση επιβαρύνει με επιπλέον κόστη και διάφορα άλλα τμήματα της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Για παράδειγμα, έχει επιδράσει καταλυτικά στην αύξηση του κόστους παραγωγής γεωργικών προϊόντων, με συνέπεια να επιβαρύνεται το κόστος των ζωοτροφών και άρα το κόστος παραγωγής του νωπού γάλακτος. Επίσης, οι τιμές του πλαστικού, το οποίο αποτελεί βασικό υλικό συσκευασίας, έχουν αυξηθεί σημαντικά.

     5. Εκτίμηση για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το τέταρτο τρίμηνο της χρήσης

Για το υπόλοιπο της χρήσης 2021, η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ διατηρεί επιφυλακτική στάση. Το προσφάτως διαμορφούμενο πληθωριστικό περιβάλλον, έχει επηρεάσει και τα κόστη βασικών εισροών μας. Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα έχουμε υποστεί ανατιμήσεις στα μεταφορικά κόστη και την ενέργεια. Παράλληλα, έχει γίνει έντονη η πίεση για ανατιμήσεις σε βασικές α’ ύλες που χρησιμοποιούμε και σε υλικά συσκευασίας.

Από την εξέλιξη αυτή, τα περιθώρια κερδοφορίας μας ενδέχεται να πιεστούν, παρά τις προσπάθειες μας για μετακύλιση μέρους της αύξησης του κόστους μας, στις τιμές πώλησης των προϊόντων.

Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά των πρώτων υλών και ενέργειας και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των ανωτέρω εξελίξεων και τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών στα χρηματοοικονομικά της αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι στη χρήση 2021 θα μπορούσε να επιτευχθεί αύξηση των συνολικών πωλήσεων σε μονοψήφιο ποσοστό και μικρή υποχώρηση των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας.

The Dow and the S&P 500 slipped on Tuesday after a warning from vaccine maker Moderna’s chief executive on the effectiveness of COVID-19 shots against the Omicron variant hammered travel, energy and banking shares.

Global equity markets tumbled as Moderna CEO Stéphane Bancel also told the Financial Times that it was likely the current crop of vaccines would need to be modified.

Adding to the fears, Regeneron Pharmaceuticals Inc said its COVID-19 antibody treatment and other similar drugs could be less effective against the Omicron variant.

U.S. stocks rebounded on Monday from Friday’s deep sell-off, as investors were hopeful that Omicron would not lead to lockdowns after reassurances from U.S. President Joe Biden.

“The old adage that markets hate uncertainty couldn’t be more true and it’s going toe to toe with another well-known force, investors’ love of dips,” said Craig Erlam, senior market analyst, OANDA.

“This whipsaw price action could become a regular feature over the next couple of weeks as information on the variant trickles out … for now, markets will remain very sensitive to indications that vaccines may not protect us this winter as much as we hoped.”

Seven of the 11 major S&P sectors declined in early trading, with energy and financials down more than 1% each.

Banks dropped 1.4%, tracking a dip in Treasury yields as safe haven demand kept bond buying high.

Travel and leisure stocks slumped, with S&P 1500 Airlines and the S&P 1500 Hotels, Restaurant and Leisure indexes sliding 1.4% each.

The small-cap Russell 2000 index also fell 0.7%.

Uncertainty about the new coronavirus variant has triggered fresh alarm at a time when supply chain logjams are weighing on economic recovery and central banks globally are contemplating a return to pre-pandemic monetary policy to tackle a surge in inflation.

At 10:11 a.m. ET, the Dow Jones Industrial Average was down 223.55 points, or 0.64%, at 34,912.39, the S&P 500 was down 13.84 points, or 0.30%, at 4,641.43.

The Nasdaq Composite was up 29.75 points, or 0.19%, at 15,812.57, lifted by gains in Apple Inc, Tesla Inc and Amazon.com.

Meanwhile, Federal Reserve Chair Jerome Powell in his prepared remarks, ahead of the testimony before U.S. Senate Banking Committee, said, he continues to expect inflation to recede over the next year, but warned that the new coronavirus variant muddies the outlook, and prices could continue to rise for longer than earlier thought.

Meanwhile, data showed a reading on consumer confidence fell short of expectations in November.

Declining issues outnumbered advancers for a 2.08-to-1 ratio on the NYSE and a 1.58-to-1 ratio on the Nasdaq.

The S&P index recorded five new 52-week highs and 17 new lows, while the Nasdaq recorded 18 new highs and 226 new lows.(Devik Jain and Ambar Warrick, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα strong sell, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 30, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell στο ημερήσιο διάγραμμα, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Θετικά (παρά τις απώλειες) τα διαγραμματικά μηνύματα για τον γενικό δείκτη, καθώς κατάφερε να κλείσει πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (867,25 μονάδες), δείχνοντας να βρίσκει σε αυτόν στήριξη από τον περασμένο Ιούλιο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα σε σχέση με τον μέσο όρο των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 914,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 860,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 50,98 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,9 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με απώλειες ολοκλήρωσε την συνεδρίαση και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2.089 μονάδες), με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.265 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 2.078 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα συνεχίζει να διαπραγματεύεται ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς προσεγγίζει την πτωτική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (1.484 μονάδες), με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.518 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 1.354 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Νέες απώλειες κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτηςμε το σήμα πώλησης να παραμένειδείχνοντας να βρίσκει ισορροπία λίγο πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (545,99 μονάδες), με την αντίσταση να βρίσκεται στις 605 μονάδες, και την στήριξη στις 468 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 35,10 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,94 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της TITC έκλεισε στα 13,74 ευρώ με πτώση 2,41%, συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία, προσεγγίζοντας εκ νέου το όριο της υπερπουλημένης ζώνηςμε το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,60 ευρώ, και η στήριξη στα 13,70 ευρώ με την επόμενη στα 12,67 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 39,6 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -8,40%

Απόδοση 3μηνου -15,91%

Απόδοση 6μηνου -21,49%

Απόδοση από 1/1 +2,42%

Απόδοση 52 εβδομάδων +3,48%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 18,04 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 13,04 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,3 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2021)

BV 17,08

P/BV 0,8

P/Ettm 39,26

EV/EBITDA6,55 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,35 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 61,4 εκατ. ευρώ από 125,22 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,56

ROE +6,23%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 50,66%

Κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΛΑΜΔΑ έκλεισε στα 7,03 ευρώ με άνοδο 1,08%, επανέρχοντας πάνω από το επίπεδο των 7,0 ευρώ, αναμένοντας στις επόμενες συνεδριάσεις να κλείσει το gap που δημιούργησε την περασμένη Παρασκευή, με την μετοχή να κλείνει πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,28 ευρώ, και η στήριξη στα 6,75 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να επιστρέφουν. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 275,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -0,99%

Απόδοση 3μηνου -14,32%

Απόδοση 6μηνου -2,77%

Απόδοση από 1/1 -0,99%

Απόδοση 52 εβδομάδων +15,25%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,43 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,09 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,2 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2021)

BV 6,98

P/BV 1,01

P/Ettm 7,40

EV/EBITDA81,32 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 31,09 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -716,9 εκατ. ευρώ από -49,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,62

ROE +18,19%

Δείκτης Φερεγγυότητας 35,96%

Κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 9,80 ευρώ με άνοδο 2,08%, ολοκληρώνοντας πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (9,79 ευρώ)με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 10,11 ευρώ, και η στήριξη στα 9,49 ευρώ με την επόμενη στα 8,81 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 94,9 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +1,34%

Απόδοση 3μηνου +0,20%

Απόδοση 6μηνου +2,62%

Απόδοση από 1/1 +24,37%

Απόδοση 52 εβδομάδων +34,25%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,64 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,76 ευρώ

Καθαρή Θέση 479,5 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2021)

BV 4,96

P/BV 1,98

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA6,90 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA3,81 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές -29,8 εκατ. ευρώ από 47,99 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Ξένα/Ιδία 2,60

ROE 13,31%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 39,10%

Κεφαλαιοποίηση 1,01 δισ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,365με πτώση 4,20%, και του δεκαετούς στο 1,237με πτώση 1,12%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem