4η AMK για την Unibios που μάλλον δεν πρόκειται ποτέ να εμφανίσει κέρδη, εκτός εάν…

Η πρώην Βιοσώλ δραστηριοποιείτο στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων θέρμανσης (καλοριφέρ), κλιματισμού (κεντρικές κλιματιστικές μονάδες κλπ) και λοιπών ειδών θέρμανσης, κλιματισμού κ.λ.π. Η συγγενής εταιρεία ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε., η οποία αποκτήθηκε στις 3/08/2006, δραστηριοποιείται στην τοποθέτηση και ενοικίαση ικριωμάτων, την εμπορία υλικών ικριωμάτων , μηχανοκίνητων πλατφορμών και εξεδρών για εκδηλώσεις.

Όμως οι εγχώριοι παραγωγοί προϊόντων θέρμανσης κλιματισμού αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και έντονο ανταγωνισμό κάτω από το βάρος των εισαγωγών από χώρες χαμηλού κόστους. Η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η Βιοσώλ ήταν διαχρονικά ζημιογόνος … οπότε αποφασίζεται η συγκέντρωση κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά επιχειρήσεων κυρίως στον κλάδο της επεξεργασίας του ύδατος που θα αποτελέσει τον ένα από τους κύριους πόλους ανάπτυξης του ομίλου.

  • Η εταιρία Unibios Συμμετοχών προέκυψε από την μετατροπή της παραδοσιακής βιομηχανικής εταιρίας Βιοσώλ ΑΒΕ σε όμιλο συμμετοχών μέσω μια διαδικασίας εξαγορών, αυξήσεων κεφαλαίου και εταιρικών μετασχηματισμών. Η εταιρεία Βιοσώλ ΑΒΕ κατά την διάρκεια του 2008 μετονομάσθηκε σε «Unibios Συμμετοχών ΑΕ».
  • Η αλλαγή αυτή σηματοδότησε την ολοκλήρωση της μετατροπής της παραδοσιακής βιομηχανικής εταιρίας «Βιοσώλ ΑΒΕ» με δραστηριότητα στους κλάδους της Θέρμανσης και του Κλιματισμού σε ένα νέο όμιλο που ασχολείται με τεχνολογίες και προϊόντα για την υπεύθυνη χρήση του νερού και της ενέργειας.

Το 2006 οι βασικοί μέτοχοι της Βιοσώλ είναι : ο Σβορώνος Διονύσιος με 7,76% και ο Σβορώνος Αντώνιος με ποσοστό 8,69%. Το 2006 πραγματοποιείται Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία δεν πέτυχε στο 100%. Ωστόσο συγκεντρώθηκαν 2,978 εκατ. ευρώ …. όπου τα 1,476 εκατ. ευρώ δόθηκαν για να εξαγοραστεί το 49,93% της ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. που αποκτήθηκε στις 3/08/2006.

Το 2008 πραγματοποιούνται 2 αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

  • 1η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Τον Ιανουάριο του 2008 ολοκληρώνεται η 1η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Εκδίδονται 27,812 εκατ. νέες κοινές μετοχές αξίας 0,3 ευρώ η μία. Σύνολο αύξησης 8,343 εκατ. ευρω.

Εξαγοράζεται η εταιρία «Κάλλιγκαν Ελλάς ΑΕ» που δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής, εμπορίας και εγκατάστασης μηχανημάτων για την επεξεργασία νερού. Η εξαγορά της εταιρείας επεξεργασίας νερού Κάλλιγκαν Ελλάς γίνεται έναντι 6 εκατ. ευρώ.
Η Κάλλιγκαν Ελλάς δραστηριοποιείται στο χώρο της επεξεργασίας νερού και έχει εγκαταστήσει περισσότερο από το 50% της λειτουργούσης σήμερα δυναμικότητας αφαλατώσεων σε δήμους και κοινότητες.

Η εταιρία Κάλλιγκαν Ελλάς που είναι θυγατρική κατά 100% της εταιρίας Βιοσώλ ΑΒΕ εξαγοράζει το 100% των μετοχών της εταιρίας “Water Investments S.A.” η οποία ελέγχει κατά 100% τις δραστηριότητες της Culligan στον τομέα της επεξεργασίας και διαχείρισης νερού στην Σλοβακία και την Τσεχία, έναντι τιμήματος 950.000 ευρώ. Επίσης, αποφασίζεται να εξαγορασθούν επιπλέον μετοχές της εταιρίας «Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία ΑΕΒΕ», με αποτέλεσμα η εταιρία να γίνει πλέον θυγατρική εταιρία του ομίλου, ενώ μέχρι τότε η συμμετοχή του ομίλου ήταν μειοψηφική.

  • 2η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ακολουθεί 2η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2,499 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Εκδίδονται 7,953 εκατ. κοινές μετοχές και 380.000 προνομιούχες ονομαστικές άνευ ψήφου μετοχές.

Οι μετοχές της 2ης αύξησης διατέθηκαν σε ομάδα 5 φυσικών προσώπων ως κατωτέρω: Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος, Ηλίας Γιαννακόπουλος, Σπυρίδων Ρισσάκης, Ορφέας Μαυρίκιος και η Βασιλική Τεολόγλου.

Τα ποσά της 2ης αύξησης χρησιμοποιούνται

1.619.900,00 ευρώ σε αύξηση των Κεφαλαίων Κίνησης της Εταιρίας και αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικών επιχειρήσεων για την χρηματοδότηση των αναγκών τους και 650.000 ευρώ για την εξαγορά της εταιρίας AQUATRONICS ΑΕ, εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία ύδατος.

Ειδικότερα, δραστηριοποιείται κυρίως στην εμπορία ή μίσθωση, βιοτεχνική συναρμολόγηση και παραγωγή και εγκατάσταση μηχανημάτων και συσκευών επεξεργασίας ύδατος και των παρελκόμενων και συναφών με αυτά εξαρτημάτων, αυτοματισμών, αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών και λοιπών ομοειδών πραγμάτων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης μετά την πώληση καθώς και γενικά κάθε συναφή προς τα παραπάνω δραστηριότητα. Συνολικό ποσό και των δύο αυξήσεων 10,843 εκατ. ευρω. Συνεπώς και τα ίδια κεφάλαια του 2008 ενισχύονται κατά 10 εκατ. ευρώ και απο 9,723 εκατ. ευρώ (2007) ανεβαίνουν στα 19,645 εκατ. ευρώ.

Όμως ….
Τα κόστη κτήσης όλων των θυγατρικών της Βιοσώλ, όπως αναγράφεται το 2008 είναι :

Κάλλιγκαν 7,577 εκατ. ευρώ
Ακουατρόνικς 0,65 εκατ. ευρώ
Βιοσώλ ΑΒΕ 4,77 εκατ. ευρώ
Βιοσώλ Δομικά έργα 1,692 εκατ. ευρώ
Ηφαιστος ΑΒΕΕΜ 0,586 εκατ ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ = 15,277 εκατ. ευρώ.

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται ποσόν 7,35 εκατ. ευρώ που εμφανίζεται ως υπεραξία … στην πραγματικότητα αυτό είναι το ποσό που δείχνει πόσο ακριβότερα των ιδίων κεφαλαίων τους εξαγοράστηκαν οι εταιρείες. Επομένως αν αφαιρέσουμε απο τα 19,645 εκατ. ευρώ των ιδίων κεφαλαίων τα 7,35 εκατ. ευρώ της υπεραξίας τότε τα ίδια κεφάλαια του 2008 θα έπεφταν στα 12,295 εκατ. ευρώ.

Το 2008 ολοκληρώνεται η μετατροπή της παραδοσιακής βιομηχανικής εταιρίας Βιοσώλ με δραστηριότητα στους κλάδους της Θέρμανσης και του Κλιματισμού σε ένα νέο όμιλο που ασχολείται με τεχνολογίες και προϊόντα για την υπεύθυνη χρήση του νερού και της ενέργεια. Η επωνυμία έχει πλέον αλλάξει και η νέα εταιρεία λέγεται UNΙBIOS.

To 2012 πραγματοποιείται μια νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και εισρέουν στα ταμεία της εταιρείας άλλα 1,325 εκατ. ευρώ όπου μαζί με 300 χιλιάδες ευρώ που προέκυψαν απο δικαιώματα προαίρεσης που δόθηκαν στο προσωπικό της εταιρίας αυξήθηκαν τα ίδια κεφάλαια κατά 1,625 εκατ. ευρώ.

Συνολικά λοιπόν απο το 2006 έχουν γίνει αυξήσεις κεφαλαίου που έφτασαν στο συνολικό ποσό των 15,5 εκατ. ευρώ … που σημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που ήταν, το 2005, 10,08 εκατ. ευρώ, θα έπρεπε σήμερα να είναι τουλάχιστον 10,08+15,5 = 25,58 εκατ. ευρώ.

Σήμερα όμως τα ίδια κεφάλαια είναι μόλις 8,1 εκατ. ευρώ (που δεν είναι και τόσα … όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω). Αυτό συμβαίνει διότι η εταιρεία παράγει ζημίες και αυτό είναι η βασική αιτία που τα τελευταία 14 χρόνια έχει κάψει 25,58 – 8,1 = 17,48 εκατ. ευρώ!!!!

Σήμερα η δομή του ομίλου UNIBIOS φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα.

Η Μετοχική σύνθεση της UNIBIOS

Οι πωλήσεις του Ομίλου το 2018 ανήλθαν σε 8,026 εκατ. ευρώ. έναντι 5.43 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσυνής περιόδου, ήτοι αυξήθηκαν κατά 47,8%, σε σχέση με το 2017 και κατά 75,8% σε σχέση με το 2015 όταν και καταγράφηκε αρνητικό ρεκόρ πωλήσεων ύψους 4,564 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα παρατηρούμε, ότι οι πωλήσεις των τομέων Θέρμανσης και Κλιματισμός απο το 2008 μειώνονται διαρκώς και ουσιαστικά, πλέον, η UNIBIOS έχει αλλάξει δραστηριότητα και η βασική δραστηριότητα είναι η κατασκευή, εμπορία και εγκατάσταση μηχανημάτων για την επεξεργασία ύδατος που επιτυγχάνεται μέσω των εταιριών «WATERA HELLAS» καθώς και των θυγατρικών στην Βουλγαρία, την Ιταλία και την Τσεχία.

Η WATERA HELLAS επικεντρώνει την δραστηριότητα της σε μεγαλύτερα έργα που αφορούν εφαρμογές επεξεργασίας ύδατος σε δημοτικά δίκτυα, την βιομηχανία, τα νοσοκομεία και τα ξενοδοχεία. Η εταιρία είναι ιδιαίτερα γνωστή, καθώς έχει εγκαταστήσει ορισμένα από τα μεγαλύτερα συστήματα αφαλάτωσης που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα. Η εταιρία ασχολείται και με οικιακού χαρακτήρα εφαρμογές επεξεργασίας νερού, όπως φίλτρα ποσίμου ύδατος, κλπ.

Οι πωλήσεις της UNIBIOS,το 2008, ανά τομέα δραστηριότητας

Τα ποσοστά των βασικών μετόχων το 2008 ήταν

  • Αντώνης Σβορώνος 5,03%
  • ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 5,33%
  • Βασιλική Τεόγογλου 10,28%
  • Ορφέας Μαυρίκιος 7,77%

Οι πωλήσεις της UNIBIOS,το 2010, ανά τομέα δραστηριότητας

Οι πωλήσεις της UNIBIOS,το 2012, ανά τομέα δραστηριότητας

Οι πωλήσεις της UNIBIOS (σε χιλιάδες ευρώ),το 2014, ανά τομέα δραστηριότητας

Οι πωλήσεις της UNIBIOS (σε χιλιάδες ευρώ),το 2016, ανά τομέα δραστηριότητας

Τα τελευταία 14 χρόνια (απο το 2006) η εταιρία έχει, αθροιστικά, συνολικές ζημιές ύψους 16,813 εκατ. ευρώ … ενώ έχει ”κάψει” 17,48 εκατ. ευρώ ίδια κεφάλαια της.

Γιαυτά τα 14 τελευταία χρόνια οι συνολικές λειτουργικές ταμειακές ροές είναι αρνητικές και φθάνουν στα 3,5 εκατ. ευρώ …. κάτι που είναι απολύτως λογικό εφόσον η εταιρεία είναι διαχρονικά ζημιογόνος.

Τα EBITDA φέτος έκλεισαν θετικά στις 508 χιλιάδες ευρώ (απο 76 χιλιάδες το 2017), αλλά με αποσβέσεις ύψους 254 χιλιάδων ευρώ και χρηματοοικονομικά έξοδα 429 χιλιάδων ευρώ, το τελικό αποτέλεσμα είναι ζημιές ύψους 397 χιλιάδες ευρώ.

Αριθμός μετοχών της εταιρείας : 3,125 εκατ. ευρώ
Τιμή μετοχής την 21 Ιουλίου 2019 : 0,45 ευρώ
Κεφαλαιοποίηση εταιρείας 21 Ιουλίου 2019 : 1,4 εκατ ευρώ

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανέρχονται σε 8,115 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 2,6 ευρώ ανά μετοχή … φαίνεται δηλαδή ότι η εταιρεία διαπραγματεύεται με P/BV = 0,17.
Όμως … τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 6,589 εκατ. ευρώ , όπου τα 6,481 εκατ. ευρώ είναι οι υπεραξίες της ενοποίησης (7,35 εκατ. ήταν η υπεραξία το 2008).
Αν αφαιρέσουμε απο τα ίδια κεφάλαια της UNIBIOS τις υπεραξίες ενοποίησης τότε τα ίδια κεφάλαια κατέρχονται σε 1,634 εκατ. ευρώ που αναλογούν σε 0,52 ευρώ ανά μετοχή.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

Η εταιρεία προχωράει σε έκδοση 12,501 εκατομ. νέων μετοχών με αναλογία 4 νέες μετοχές για κάθε μια παλαιά και τιμή διάθεσης 0,3 ευρώ η μία. Άρα, εφόσον πετύχει η ΑΜΚ στο 100% τότε θα εισρεύσουν στα ταμεία της UNIBIOS 3,75 εκατ. ευρώ. Εφόσον λοιπόν πετύχει η ΑΜΚ και εισπραχτούν 3,75 εκατ. ευρώ, τότε τα ίδια κεφάλαια θα ανέλθουν σε 11,865 εκατ. ευρώ και αν αφαιρέσουμε τις υπεραξίες τότε τα ίδια κεφάλαια θα είναι 5,384 εκατ. ευρώ που θα αντιστοιχούν σε 0,344 ευρώ ανά μετοχή.

Η ρευστότητα του ομίλου (κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) είναι στο 0,77. Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπάρχει τραπεζικός δανεισμός ύψους 1,541 εκατ. ευρώ. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που γίνεται η ΑΜΚ …. για να βελτιωθεί η ρευστότητα του ομίλου και ταυτόχρονα να ανέβουν τα ίδια κεφάλαια που φθίνουν επικίνδυνα.

Σήμερα ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 7,09 εκατ. ευρώ και στο ταμείο της UNIBIOS υπάρχουν μόλις 59 χιλιάδες ευρώ!!! Αν ο όμιλος δεν καταφέρει να ανεβάσει τις πωλήσεις του στα 9 με 10 εκατ. ευρώ, μάλλον δεν πρόκειται ποτέ να εμφανίσει κέρδη. Σημείο break even 10 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις.

Από τον φίλο και στενό συνεργάτη του μ/μ

Τ.Μ. 

Print Friendly, PDF & Email