25/11/2021: Τι δείχνει η θεμελιώδης (κι όχι μόνο) εικόνα για Jumbo,Elastron και ΒΙΟΚΑ

Η μετοχή της ΜΠΕΛΑ έκλεισε στα 12,54 ευρώ με άνοδο 0,80%, διατηρώντας από τα μέσα του περασμένου Απριλίου την πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 12,62 ευρώ με την επόμενη στα 12,98 ευρώ, και η στήριξη στα 11,98 ευρώ με την επόμενη στα 11,67 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 197,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -3,91%

Απόδοση 3μηνου -5%

Απόδοση 6μηνου -17,5%

Απόδοση από 1/1 -11,75%

Απόδοση 52 εβδομάδων -13,28%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 16,92 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,44 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,2 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2021)

BV 8,98

P/BV 1,40

P/Ettm 10,90

EV/EBITDA7,18 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 96,9 εκατ. ευρώ από 5,49 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +5,5%

Δείκτης Φερεγγυότητας 95,92%

Κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ

****

Η μετοχή της ΕΛΣΤΡ έκλεισε στα 2,64 ευρώ με άνοδο 0,76%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,56 ευρώ, και η στήριξη στα 2,54 ευρώ με την επόμενη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,41 ευρώ), με τις εκροές στην μετοχή να εμφανίζονται μειωμένες σήμερα. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 27,4 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +9,09%

Απόδοση 3μηνου +14,78%

Απόδοση 6μηνου +56,21%

Απόδοση από 1/1 +98,50%

Απόδοση 52 εβδομάδων +164%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,82 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,97 ευρώ

Καθαρή Θέση 76,19 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2021)

BV 4,14

P/BV 0,64

P/Ettm 4,33

EV/EBITDA4,84 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA2,28 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές -9,5 εκατ. ευρώ από 8,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,57

ROE +13,59%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 54,71%

Κεφαλαιοποίηση 48,6 εκατ. ευρώ

*****

Η μετοχή της ΒΙΟΚΑ έκλεισε στα 1,50 ευρώ με πτώση 3,85%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται από τα μέσα Ιουνίου σε στενό εύρος, παρουσιάζοντας αδυναμία σταθεροποίησης πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,53 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,66 ευρώ, και η στήριξη στα 1,44 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να εμφανίζονται αισθητά περιορισμένες σήμερα. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 2,5 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -4,46%

Απόδοση 3μηνου –

Απόδοση 6μηνου +17,19%

Απόδοση από 1/1 +73,41%

Απόδοση 52 εβδομάδων +100%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,78 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,66 ευρώ

Καθαρή Θέση 32,6 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2021)

BV 1,36

P/BV 1,10

P/Ettm 10,28

EV/EBITDA7,45 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 7,46 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές –

Ξένα/Ιδία 2,41

ROE +10,87%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 20,87%

Κεφαλαιοποίηση 35,98 εκατ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem