Ενίσχυσε την κερδοφορία της η Ποτοποιία Πλωμαρίου το 2017

Ενίσχυσε την κερδοφορία της η Ποτοποιία Πλωμαρίου το 2017

Αύξησε και κατά το 2017 τις πωλήσεις της, έστω με ασθενέστερο ρυθμό, η παραδοσιακή εταιρεία παραγωγής ούζου Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης. Συγχρόνως, ενίσχυσε την κερδοφορία της.

Η επιχείρηση εδρεύει στη θέση Κάμπος Πλαγιάς στο Πλωμάρι του Δήμου Μυτιλήνης της Λέσβου, όπου βρίσκονται οι βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις της. Συστάθηκε, με τη νομική μορφή της Α.Ε., το 1992. Αποτελεί διάδοχο σχήμα της παραδοσιακής μονάδας παραγωγής ούζου που είχε δημιουργήσει στο Πλωμάρι της Λέσβου ο Ισίσωρος Αρβανίτης το 1894. Με την ίδια συνταγή και τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο απόσταξης σε μικρούς, χειροποίητους χάλκινους άμβυκες, όπως αναφέρει, συνεχίζει την παραγωγή και εμφιάλωση πλέον εκείνου του ούζου. Διατηρεί υποκατάστημα στην Κηφισιά Αττικής, όπου στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες της.

Με σκοπό να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά ούζου, το 2017 απορρόφησε την ομόρρυθμη ομοειδή εταιρεία με την επωνυμία Χαράλαμπος Ματαρέλλης και διακριτικό τίτλο «Ουζοποιείο Ματαρέλλη», η οποία διέθετε εταιρικό κεφάλαιο 0,65 εκατ. ευρώ και έδρευε στον Πολιχνίτο της Λέσβου.

Παρασκευάζει, εμφιαλώνει και διαθέτει ούζο με τα σήματα «Αδολο Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου», «Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου» και «Ouzo of Plomari Isidoros Arbanitis». Με το ούζο τριπλής απόσταξης «Αδολο» εισήλθε στην αγορά των premium προϊόντων περιορισμένης παραγωγής. Ακόμη, διακινεί τσίπουρο Τυρνάβου με το σήμα «Το Δεκαράκι» και το «Ούζο Ματαρέλλη», στο πλαίσιο στόχου της να προωθεί στην αγορά και προϊόντα τρίτων παραγωγών. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λέσβου.

Αντλεί περί το 45% των εσόδων της από τη διάθεση προϊόντων της σε άλλες χώρες και, κατά κύριο λόγο, στις χώρες Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, ΗΠΑ, Καναδάς, Κύπρος, π.Γ.Δ.Μ. και Τουρκία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία της Λέσβου το 2017, ολοκληρώνοντας την 25η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

– Πωλήσεις 12,685 εκατ. ευρώ (+5,1% ή +0,62 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

  • Μεικτά κέρδη 5,53 εκατ. ευρώ (+10,6% ή +0,53 εκατ. ευρώ).
  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,22 εκατ. ευρώ (+50% ή +0,41 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,87 εκατ. ευρώ (+83,3% ή +0,395 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων 0,735 εκατ. ευρώ (+100,8% ή +0,37 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 5,8% των πωλήσεων (3% το 2016) και το 13,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (6,7% το 2016).

  • Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,48 εκατ. ευρώ (+109,2% ή +0,25 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 3,8% των πωλήσεων (1,9% το 2016) και το 8,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (4,2% το 2016).

Το 54,1% των εσόδων της επιχείρησης (6,87 εκατ. ευρώ) προήλθε από την εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο 45,9% (5,82 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες, οι οποίες σημείωσαν αύξηση 5% (+0,28 εκατ. ευρώ). Τα εγχώρια έσοδα αυξήθηκαν κατά 5.4%. Επίσης, το 87,9% των εσόδων της (11,15 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 12,1% (1,54 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,95%.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της σημείωσε αύξηση κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 43,6%, από 41,5% το 2016.

Οι δαπάνες διαφημιστικής προβολής των προϊόντων σημείωσαν κάμψη 5,4% και περιορίστηκαν σε 2,31 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 0,35 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,19 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,09 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 10,7%, έναντι 8,6% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 20,3%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα του 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2017 η βιομηχανία είχε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους 1,81 εκατ. ευρώ (0,895 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,28 εκατ. ευρώ, έναντι 0,24 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ προσέθεσε πάγια ύψους 0,18 εκατ. ευρώ που ανήκαν στην απορροφηθείσα εταιρεία. Το πάγιο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις 0,405 εκατ. ευρώ και 169.000 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας. Εχει αποκτήσει το 77% περίπου των μετοχών της εταιρείας Βιάμμων, η οποία διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, αποβλέποντας στη μελλοντική αξιοποίησή της. Κατέχει, επίσης, μερίδιο στην εταιρεία Ποτοποιία Χ. Θωμόπουλος.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Νικ. Ι. Καλογιάννη, αντιπρόεδρο την Ευγενία Ν. Ασημάκη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Δ. Χαϊδαλή. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 77 εργαζόμενους, έναντι 75 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,47 εκατ. ευρώ, έναντι 2,35 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές της διοίκησής της το 2017 διέθεσε 0,42 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,42 εκατ. ευρώ το 2016. Από τα κέρδη του 2016 και παλαιότερων ετών διένειμε το 2017 μέρισμα 0,60 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη του 2017 και παλαιότερων ετών ορίστηκε 0,50 εκατ. ευρώ. Tα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 15.855 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 9.545 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι στόχοι της βιομηχανίας για την τρέχουσα χρήση 2018 συνοψίζονται στη διατήρηση του υψηλού μεριδίου της στην ελληνική αγορά και στη συνέχιση της εντεινόμενης διείσδυσής της σε αγορές του εξωτερικού.

www.inr.gr, 27 Ιουλίου 2018