24/11- Χ.Α: Πολλά εν ολίγοις και εν ολίγοις πολλά

Χ.Α – Πολλά εν ολίγοις και εν ολίγοις πολλά

ΜΠΕΛΑ: Την έκτακτη χρηματική διανομή ποσού 0,38 ευρώ ανά μετοχή (μικτό), προ παρακράτησης νόμιμου φόρου μερισμάτων, ήτοι συνολικά 51.702.708,42 ευρώ, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Jumbo στην από 24.11.2020 συνεδρίασή του.

  • Το ποσό της έκτακτης χρηματικής διανομής αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 01.07.2019 έως 31.12.2019. Η καθαρή έκτακτη χρηματική διανομή, μετά την παρακράτηση φόρου 5%, όπου απαιτείται, ανέρχεται σε 0,3610 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είναι η Πέμπτη 03.12.2020.


ALPHA BANK – euro2day.gr:

Σύσταση αγοράς (“Buy”) και την τιμή στόχο Ευρώ 1,2 διατηρεί για τη μετοχή της Alpha Bank η Deutsche Bank, στην έκθεσή της με τις εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2020 της τράπεζας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του γερμανικού οίκου, η Alpha Bank υπερέχει έναντι των ανταγωνιστών της, καθώς εμφανίζει ισχυρά Κέρδη προ Προβλέψεων (PPP) και τον υψηλότερο Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Στην έκθεση, επισημαίνεται ότι, μετά από πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης CET1 της Alpha Bank διαμορφώνεται στο 14,8%, γεγονός που της επιτρέπει να επιταχύνει την μείωση των ΜΕΑ και την καθιστά ως την τράπεζα με το καλύτερο κεφαλαιακό προφίλ στην Ελλάδα, με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.


ΦΟΥΡΛΗΣ: Ο Όμιλος στο τρίτο τρίμηνο του 2020 παρουσίασε κέρδη μετά φόρων € 4,2 εκατ., ενώ για το σύνολο του εννεάμηνου παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους € 3,1 εκατ. Ο καθαρός δανεισμός του στα 113,9 εκατ., σε σχέση με τα 116,3 εκατ. του 2019.

  • Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στο εννεάμηνο του 2020 έφτασαν τα € 39 εκατ. σε σχέση με € 25 εκατ. το ιδιο διάστημα του 2019 αυξημένες κατα 56%.

Ο Όμιλος FOURLIS το τρίτο τρίμηνο του 2020 παρουσίασε πωλήσεις € 119,8 εκατ. έναντι € 132,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019, μειωμένες κατά 9,3%. Σε σύνολο εννεαμήνου παρουσίασε πωλήσεις € 279,3 εκατ. έναντι € 339,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2019, μειωμένες κατά 17,7%, λόγω της σημαντικής επίδρασης των μέτρων κατά της εξάπλωσης της νόσου.

  • Τα EBITDA το τρίτο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε € 17,5 εκατ. έναντι € 21,1 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2019.
  • Σε σύνολο εννεαμήνου ανήλθαν σε € 33,4 εκατ. έναντι κερδών  € 44,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2019.