22.4.2021 – ΚΡΙ ΚΡΙ: Αποτελέσματα χρήσης 2020 και χρηματοοικονομικοί δείκτες

ΚΡΙ ΚΡΙ: Χρήση 2020

 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 7,4200 ευρώ
 • ΒΟΟΚ VALUE ΜΤΧ: 2,3000 ευρώ
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:  75,88 εκατ.ευρώ
 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: 245,34 εκατ.ευρώ
 • ΣΧΕΣΗ P/BV: 3,23
 • P/E: 15,47
 • EBITDA: 22,29 εκατ.ευρώ
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 10,4 εκατ.ευρώ
 • ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 9,7 εκατ.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ:  0,7 εκατ.
 • ΣΧΕΣΗ ΝΕΤDEBT/ EBITDA: 0,03!!
 • ΣΧΕΣΗ EV/EBIBTA: 11
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: Ανύπαρκτος
 • ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 2,56% καθαρά

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €40,43 εκ. έναντι €39,10 εκ. το 2019.

 • Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €22,29 εκ. έναντι €21,12 εκ. το 2019.
 • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €18,42 εκ., έναντι €17,57 εκ. το 2019.
 • Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €15,86 εκ. έναντι
  €15,02 εκ. το 2019.
 • Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, στο 2020 οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και κτίρια ξεπέρασαν τα €10,2εκ. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση και η υψηλή ρευστότητα της Εταιρείας επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση της εκτέλεσης όλων των προγραμματισμένων επενδυτικών σχεδίων.