ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ – 9μηνο: Άλλος ένας εξαιρετικός απολογισμός στη πλούσια συλλογή του

Διαχρονικό υπόδειγμα συμπεριφοράς και management από ένα ελληνικό όμιλο που τιμά την χώρα του στα 5 σημεία του ορίζοντα. Και ο οποίος σνομπάρεται άγρια από την κοινότητα των Αναλυτών… ( Φαίνεται ότι δεν καλλιεργεί μαρούλια στο κήπο του)…

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 158,46 εκατ. (από 145,3 εκατ. στις 31.12.2013) – τα κέρδη σε 13,26 (από 10,6 εκατ.), με τα ebitda στα 24,45  εκατ. ευρώ (από 21,93 εκατ.)

ΠΛΑΚΡ: Κύκλος εργασιών 180,12 εκατ. (από 173,36 εκατ.) – Αποθέματα 50,77 εκατ. και απαιτήσεις από πελάτες 67,5 εκατ. ευρώ. Αυλα περιουσιακά στοιχεία 0,73 εκατ. ευρώ – ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 81,48 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα 18,84 εκατ. ευρώ, θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 9 εκατ. (από 1,33 εκατ.) και τραπεζικός δανεισμός 21,2 εκατ. (από 20 εκατ. ευρώ). Η σχέση ΔΔΜ 0,0015, άριστα δέκα με τόνο δηλαδή…

Απασχολεί προσωπικό 907 ατόμων έναντι των 871 στο 2013 και οι αμοιβές της ελίτ ανήλθαν σε 1,98 εκατ. ευρώ (όχι και λίγες πάντως). Αποτιμάται σε 137 εκατ. ευρώ, με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,86. Και με p/e 10,33 μόνον με τα κέρδη του 9μήνου…

Διαπραγματεύεται στα 5,0000 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12μήνου στο 4,4000 ευρώ και 5,5400 ευρώ. Στη τελευταία διετία έχει κινηθεί στο εύρος των 4,3300 – 5,5500 ευρώ, με μέσο όρο τα 5,1200 ευρώ, συναλλαγές 1,39 εκατ. τμχ (μόλις το 5% του μτχ κφ) στο +9,39%, με τον γ.δ. στο +17,60%.