18/5: To Χρηματιστηριακό Σημειωματάριο του μ/μ

ΑΕGEAN AIRLINES- ΧΡΗΣΗ 2018: 

 

***

Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 86,4 εκατ. από 126 εκατ. το 2017, – Διατηρήθηκε η υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση με μηδενικό δανεισμό και υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αεροσκαφών ύψους 22,9 εκατ.ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (261,3 εκατ.), οι δεσμευμένες καταθέσεις (10,4 εκατ.) μαζί με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (18,5 εκατ.) ανήλθαν συνολικά στα  290,2 εκατ. ευρώ.

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 2.498 άτομα από 2.285.

Tα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου κατά την 31.12.2018 αφορούν το σήμα Οlympic 16,62 εκατ., χρονοθυρίδες (slots) 22 εκατ. ευρώ, λογισμικά προγράμματα 4,46 εκατ, και λοιπά άυλα στοιχεία 390 χιλ. ευρώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ:

 • TIMH: 7,8400 ευρώ.
 • Κ/φση: 560 εκατ. ευρώ.
 • Βασικά κέρδη ανά μετοχή: 0,9500 από 0,8500 ευρώ.
 • p/e: 8,25    *
 • p/sales: 2   *
 • ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 6,9% καθαρά(!).

Μερίσματα: Για το 2017 ανήλθαν σε 0,5500 ευρώ ανά μετοχή. Για το 2018 θα διανείμει 0,6000 ευρώ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 7,810 8,420 -3,80
30 ημερών 7,810 8,730 -8,30
3 μηνών 7,660 8,730 -2,97
6 μηνών 6,730 8,730 11,05
12 μηνών 6,520 9,300 -15,15

***

ΕΚΘΕΣΗ HSBC: Με σύσταση ΑΓΟΡΑ και τιμή-στόχο 10,5000 ευρώ επανήλθε η HSBC, σε έκθεσή της μετά και τα αποτελέσματα 2018. (Εν δυνάμει ανοδική απόδοση 33,9%). Η μετοχή σύμφωνα με τους αναλυτές της διαπραγματεύεται με discount 58% σε σχέση με τον κλάδο, παρά το γεγονός ότι έχει πιο υψηλό μέρισμα και το μακροοικονομικό περιβάλλον έχει βελτιωθεί.

***

ΕΚΘΕΣΗ IBG: Με σύσταση ΟΥΔΕΤΕΡΗ και τιμή-στόχο τα 9,5000 ευρώ επανήλθαν οι αναλυτές της που εκτιμούν ότι η επιβατική κίνηση εφέτος θα αυξηθεί 5,5% σε 14,7 εκατ. επιβάτες.

 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ και 1-8 στις 9…
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
7,8400 -0,25% 317.157 17/05/2019
7,8600 -1,38% 382.767 16/05/2019
7,9700 -0,38% 517.318 15/05/2019
8,0000 -1,60% 730.759 14/05/2019
8,1300 -0,25% 327.143 13/05/2019
8,1500 -1,09% 859.033 10/05/2019
8,2400 -1,32% 255.561 09/05/2019
8,3500 -3,13% 218.003 08/05/2019
8,6200  1,41% 543.188 07/05/2019

****

LAMDA DEVELOPMENT– XΡΗΣΗ 2018: 

Καθαρά ενοποιημένα κέρδη 42,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 48,3 εκατ. του 2017 -μια σημαντικότατη μεταβολή που οφείλεται στις αυξήσεις της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων, στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και στη μείωση του αναβαλλόμενου φόρου.

Το (EBITDA) των τριών εμπορικών κέντρων της εταιρείας κινήθηκε ανοδικά, στο +15,6% σε σχέση με το 2017 και ανήλθε σε 59,2 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της εξαγοράς του υπόλοιπου ποσοστού 50% του εμπορικού κέντρου The Mall Athens το β’ εξάμηνο του 2017. Χωρίς την πραγματοποιηθείσα εξαγορά, η αύξηση θα ήταν 2,1%.

Tα (EBITDA) του ομίλου προ αποτιμήσεων ανήλθαν σε 48,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 16,9%, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαφορές από τις αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους, το συνολικό EBITDA ανήλθε σε 103,8 εκατ. ευρώ.

ΣYNOΠTIKA ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ οικονομικά στοιχεία

***

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: *Ο κύκλος εργασιών στην χρήση 2018 μειώθηκε σε 79,4 εκατ. από 87,2 εκατ. το 2017. * Τα ίδια κεφάλαια/καθαρή θέση αυξήθηκαν σε 355,11 εκατ. από 312,84 εκατ. ευρώ. * Ο καθαρός δανεισμός στα 384 εκατ. ευρώ.

 • Τιμή μετοχής: 6,4500  *Κ/φση: 514,2 εκατ. ευρώ. *p/e: 12,1  *p/bv: 1,42 *netdebt/ebitda: 3,72  *ev/ebitda: 8,6  *Δείκτης δανειακής μόχλευσης: 1,08
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα MIN ΜAX  %
7 ημερών 6,360 6,560 -0,92
30 ημερών 6,360 6,940 -6,25
3 μηνών 6,200 6,940 0,62
6 μηνών 5,560 6,940 10,07
12 μηνών 5,560 6,940 1,90
 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  4 -5 στα 9 σε πολυ μικρό εύρος διακύμανσης
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
6,4500  0,16% 134.052 17/05/2019
6,4400  0,94% 242.914 16/05/2019
6,3800 -1,54% 248.454 15/05/2019
6,4800  1,09% 353.867 14/05/2019
6,4100 -1,54% 429.793 13/05/2019
6,5100  0,15% 279.464 10/05/2019
6,5000 -0,46% 367.366 09/05/2019
6,5300 -0,91% 474.352 08/05/2019
6,5900 -0,30% 178.833 07/05/2019

****

****

FRIGOGLASS – 2018: 

Τα Αρνητικά κεφάλαια αυξήθηκαν και άλλο, στα 92 εκατ. ευρώ αυτή την φορά (από 83 εκατ. ευρώ), το ίδιο και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός στα 226 εκατ. ευρώ. Έχουμε λοιπόν, μία εταιρεία που αποτιμάται 34,48 εκατ. ευρώ και εμφανίζει Δανεισμό 226 εκατ. ευρώ, συνδυαζόμενο με αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 92 εκατ. ευρώ. Κάθε περαιτέρω σχόλιο είναι κυριολεκτικά περιττό. Τιμή μετοχής: 0,0970 ευρώ (ουσιαστικά ιστορικό χαμηλό), με χαμηλό – υψηλό 12μηνου στα 0,0860 με 0,2440 ευρώ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 0,086 0,098  12,79
30 ημερών 0,086 0,114 -14,91
3 μηνών 0,086 0,147 -31,69
6 μηνών 0,086 0,150 -30,71
12 μηνών 0,086 0,212 -46,11

*****

ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ@new-economy:

Ο γενικός δείκτης@729,31 στο εβδομαδιαίο γράφημα, ολοκλήρωσε για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα με αρνητικό πρόσημο, με τον όγκο όμως να εμφανίζεται αυξημένος σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, στα 150,86 εκατ. τεμάχια, έναντι του μέσου όρου των τριάντα ημερών (125,77 εκατ. ευρώ).

Η αντίσταση βρίσκεται στον KMO των διακοσίων ημερών, στις 763 μονάδες, και στις 786 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, στις 708 μονάδες, και στις 624 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

****

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ – ALPHA [email protected],2200 ευρώ:

Παλεύοντας με την στήριξη των 1,2000 ευρώ…

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 1,192 1,286 -1,21
30 ημερών 1,192 1,501 -15,75
3 μηνών 1,057 1,532 10,91

****

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ@1,4500 ευρώ:

Προσπαθεί να τραβήξει τα βλέμματα των αγοραστών αλλά παραμένει επικινδύνως κάτω από το διαγραμματικό όριο των 1,5000€

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 1,385 1,547 -5,66
30 ημερών 1,385 1,889 -14,30
3 μηνών 0,705 1,895 92,05

***

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:

 Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης σημείωσε χαμηλό στις 721 μονάδες και εδώ και έξι συνεδριάσεις φαίνεται να είναι εγκλωβισμένος σε ένα στενό εύρος 20 μονάδων. Η αλληλουχία των “μαύρων και λευκών σωμάτων” στις συνεδριάσεις της εβδομάδας είναι αξιοσημείωτη, υποδεικνύοντας την ισορροπία δυνάμεων που υπάρχει μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στα τρέχοντα επίπεδα.

 • Οι 710 μονάδες αποτελούν την επόμενη βραχυπρόθεσμη στήριξη, επίπεδο κατά το οποίο οι ταλαντωτές θα κατέλθουν σε υποτιμημένες ζώνες τιμών, για πρώτη φορά φέτος. Από την άλλη πλευρά “το φρένο στην ταχύτητα της πτώσης” και το σταδιακό “μάζεμα” των διακυμάνσεων, δείχνει περισσότερο μια διάθεση αναμονής η οποία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και την ερχόμενη εβδομάδα. Η συσσώρευση και η ολοκλήρωση της διόρθωσης θα θεωρηθεί περαιωμένη μόνο σε ενδεχόμενο κλείσιμο πάνω από τις 750 μονάδες.


Two revolutionary companies went public in the summer of 2004. These are their returns…

 • Google: +2,228%
 • Domino’s Pizza: +4,196%
***
Largest companies in the S&P 500 by… Market Cap Net Income Revenue # of Employees

****

The best performing stocks in the S&P 500 over the last 20 years…

****

Total Returns, Last 15 Years…

 • Nasdaq 100: +499%
 • S&P 500: +254%
 • Bloomberg Commodities Index: -34%

****

Microsoft was the largest company in the world back in 2000, and today it is once again. None of the other 9 companies from the top 10 in 2000 remain there today

****

Auto stock returns in 2019… F

 • Ferrari: +44%
 • Ford: +39%
 • Daimler: +13%
 • GM: +12%
 • Fiat: +7%
 • Volkswagen: +4%
 • Toyota: +2%
 • Honda: -2%
 • Nissan: -11%
 • Tesla: -37%

****

Tesla at its lowest level since Dec 2016, down 42% since funding was secured

Print Friendly, PDF & Email