ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 27/6/2016 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 27/6/2016 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 9/8/2017, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 7.538 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9949 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 30.113,91 ευρώ.