(11/8/20) Οι Υπόγειες δυσαρέσκειες του διορθωτικού ανασχηματισμού…

Ïñêùìïóßá ôùí íÝùí ìåëþí ôçò êõâÝñíçóçò óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï, åíþðéïí ôçò ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò, Êáôåñßíáò Óáêåëëáñïðïýëïõ, ðáñïõóßá ôïõ ðñùèõðïõñãïý, ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç, ôçí ÔåôÜñôç 5 Áõãïýóôïõ 2020, . Óôçí êõâÝñíçóç ìðÞêáí ôñßá íÝá ðñüóùðá, ï Ðáíáãéþôçò Ôóáêëüãëïõ, êáèçãçôÞò óôï ÔìÞìá Äéåèíþí êáé Åõñùðáúêþí Ïéêïíïìéêþí Óðïõäþí ôïõ Ïéêïíïìéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, íÝïò õöõðïõñãüò Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí ÕðïèÝóåùí, áñìüäéïò ãéá èÝìáôá ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò, ç ÆùÞ ÑÜðôç, âïõëåõôÞò Â1 Âüñåéïõ ÔïìÝá Áèçíþí, ðïõ áíáëáìâÜíåé ôç èÝóç ôçò õöõðïõñãïý Õãåßáò, áñìüäéáò ãéá èÝìáôá Øõ÷éêÞò Õãåßáò êáé ï âïõëåõôÞò Êïñéíèßáò Íßêïò ÔáãáñÜò ðïõ áíáëáìâÜíåé ôç èÝóç ôïõ õöõðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò, áñìüäéïõ ãéá èÝìáôá Ðñïóôáóßáò ôïõ ÐåñéâÜëëïíôïò. Åðßóçò, óå áíáðëçñùôÝò õðïõñãïß, áðü õöõðïõñãïß ðïõ Þôáí, áíáâáèìßóôçêáí ï Èåüäùñïò ÓêõëáêÜêçò (áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, áñìüäéïò ãéá ôç ÄçìïóéïíïìéêÞ ÐïëéôéêÞ) êáé ï Íßêïò ÐáðáèáíÜóçò, (áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò êáé Åðåíäýóåùí, áñìüäéïò ãéá ôéò ÉäéùôéêÝò Åðåíäýóåéò êáé ôéò ÓõìðñÜîåéò ôïõ Äçìüóéïõ êáé Éäéùôéêïý ÔïìÝá). (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Υπόγειες δυσαρέσκειες

Σε αυτό το κλίμα, ο διορθωτικός ανασχηματισμός επήλθε με την αναβάθμιση κυρίως των κ.κ. Σκυλακάκη, Παπαθανάση και την εγκατάσταση του κ. Τσακλόγλου στο υπουργείο Απασχόλησης με κύρια ευθύνη την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, που άφησε ανολοκλήρωτη ο κ. Μηταράκης συγκρουόμενος με τον κ. Βρούτση.

Από τη σχεδόν κραυγαλέα υποδοχή του κ. Τσακλόγλου φαίνεται και η ενόχληση του κ. Βρούτση, την οποία επιχείρησε να κρύψει προσφέροντας μια αγκαλιά άνθη στον νεοεισελθόντα υφυπουργό.

  • Οπως και η παρουσία του κ. Γεωργιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά την ορκωμοσία του κ. Παπαθανάση, ήλθε ακριβώς να αμβλύνει τις εντυπώσεις δυσαρέσκειας που προκάλεσε η αφαίρεση κρίσιμων αρμοδιοτήτων από τον υπερκινητικό υπουργό Ανάπτυξης.

Ο μόνος που ευφυώς δεν αντέδρασε στην αναβάθμιση του υφισταμένου του κ. Σκυλακάκη ήταν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

  • Πάντως οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι τα σχέδια ενός ευρύτερου ανασχηματισμού δεν έχουν εγκαταλειφθεί.

Οπως πληροφορούμαστε, μετατίθενται απλώς για τα τέλη του τρέχοντος έτους. Οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου μιλάνε πλέον για χριστουγεννιάτικο ανασχηματισμό. Ιδωμεν.