1.314 φύλακες και προσωπικό καθαριότητας στο υπ. Πολιτισμού

 

Στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο Αμφίπολης θα προσ-ληφθούν 21 εποχικοί υπάλληλοι
Στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο Αμφίπολης θα προσ-ληφθούν 21 εποχικοί υπάλληλοι

 

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για επτά μήνες (Απρίλιος – Οκτώβριος), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να λειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα Μουσεία, με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, με το διευρυμένο θερινό ωράριο.

Παράλληλα, το υπουργείο Πολιτισμού έχει ζητήσει την επαναπροκήρυξη 728 θέσεων φύλαξης αρχαιοτήτων, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που θα «τρέξει» τον Απρίλιο.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση μίας από τις προκηρυσσόμενες θέσεις Φυλάκων/Νυχτοφυλάκων είναι η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχου πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Ειδικά για τους Ημερήσιους Φύλακες απαραίτητο προσόν θεωρείται η πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Γερμανικής, ή Ιταλικής, ή Ισπανικής, ή Ρωσικής γλώσσας, κάτι που δεν απαιτείται για τους Νυχτοφύλακες. Εξάλλου για τις Καθαρίστριες δεν απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα.

Ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισυνάψουν στις αιτήσεις τους τα εξής δικαιολογητικά:

• φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους ταυτότητας,

• φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου τίτλου,

• φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ή τίτλου σπουδών αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο,

• υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 22 παρ. 6 του Ν. 1599/86.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ

ethnos.gr