ΧΑΑ: Ανακοινώσεις των ΜΙΝΟΑ, ΠΛΑΘ, EXAE, KΡΙ, ΑΡΑΙΓ, ΠΕΤΡΟ, ΜΙΓ, ΚΟΥΕΣ, ΠΕΙΡ

Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία  (Grimaldi Euromed S.p.A) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 11/02/2016 σε αγορά 324 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας € 648,00. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007  (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης  Δεκεμβρίου 2014 προέβη στις 12 Φεβρουαρίου 2016 σε αγορά 801 ιδίων μετοχών, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. με μέση τιμή κτήσης Ευρώ 1,32 ανά μετοχή. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε Ευρώ 1.057,32

Η εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (ATHEX ή Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σε εκτέλεση της από 20.5.2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα την 12.02.2016 προέβη στην αγορά 26.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR3,88 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR100.882,17.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών «Alpha Finance Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 100.700 ίδιες μετοχές (0,15% του συνόλου των 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών).

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/07 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 η Εταιρία ανακοινώνει τα ακόλουθα: O μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, (Υπόχρεο Πρόσωπο, αρθρ. 13, Ν 3340/2005), προέβη την 11/2/2016 σε αγορά 640 μετοχών της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ συνολικής αξίας € 2.214,40.

Η εταιρεία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής: η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι η κα Αθανασία Οικονόμου (σύζυγος του Παναγιώτη Τσινάβου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και ως εκ τούτου Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 ν. 3340/2005), προέβη την 10.02.2016 σε τρεις συναλλαγές αγοράς δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εννέα (2.795.409), οκτακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά (802.297) και οκτακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων (802.294) κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, αξίας 1.397.704,50, 401.148,50 και 401.147 Ευρώ αντίστοιχα.

Αθροιστικά δηλαδή, κατά την εν λόγω ημεροχρονολογία η κα Αθανασία Οικονόμου προέβη στην αγορά τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (4.400.000) κοινών ονομαστικών μετοχών  της Εταιρείας, συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000) Ευρώ. Οι ως άνω συναλλαγές μας γνωστοποιήθηκαν από την κα Αθανασία Οικονόμου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Μ. Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε., συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το ανεξάρτητο, μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Αλέξανδρο Μακρίδη, προέβη την 11/02/2016 σε αγορά 291 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.795,47 ευρώ.

….

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 04/06/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 07/01/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 11/02/2016, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας «Eurobank EFG Equities», σε αγορά 240 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,60 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής867,09 ευρώ.

Η “MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (ςτο εξήσ “η Εταιρία”) ανακοινώνει, ςφμφωνα με το Ν.3556/2007 και το Ν. 3340/2005, την απόφαςη 1/434/3.7.2007 και την Εγκφκλιο 33 τησ Επιτροπήσ Κεφαλαιαγοράσ, ότι η PΙ DEV SAL (HOLDING), νομικό πρόςωπο που ζχει ςτενό δεςμό με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικοφ Συμβουλίου τησ Εταιρίασ κ. Iskandar Safa, προζβη ςε αγορά την 9/2/2016, 18.227 μετοχών τησ MIG ςυνολικήσ αξίασ ΕΥΡΩ 1.006,34.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι την 11.02.2016 η εταιρεία «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E.» προέβη σε αγορά στο Χρηματιστήριο Αθηνών 200.000 μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής αξίας 15.599,95 Ευρώ. Η εταιρεία «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E.» είναι, κατά την έννοια του Ν. 3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κο Απόστολο Ταμβακάκη του Σταύρου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς.