ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι την 19.02.2016 η εταιρεία «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E.» προέβη σε αγορά στο Χρηματιστήριο Αθηνών 100.000 μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής αξίας 11.700,00 Ευρώ.

Η εταιρεία «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E.» είναι, κατά την έννοια του Ν. 3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κο Απόστολο Ταμβακάκη του Σταύρου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς.