Τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης η αυριανή για τις μετοχές της Alpha Bank η Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

Η  ALPHA BANK ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 14.11.2015, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων:

(α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 0,30 σε Ευρώ 15,00 (reverse split) με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών (περιλαμβανομένης κεφαλαιοποιήσεως ποσού Ευρώ 42,60 προς το σκοπό στρογγυλοποιήσεως του αριθμού μετοχών) από 12.769.059.858 σε 255.381.200, κοινές μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες ονομαστικές μετοχές (εκάστη η «Κοινή Μετοχή»), σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή προς πενήντα (50) παλαιές μετοχές,

(β) τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης Κοινής Μετοχής από Ευρώ 15,00 σε Ευρώ 0,30 και πίστωση του αποδεσμευομένου εκ της μειώσεως ποσού στο ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν.2190/1920. Την 24.11.2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθ. 120317/24.11.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Αναπτύξεως και Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Τραπέζης.

Το αρμόδιο όργανο του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»), στη συνεδρίασή του της 25.11.2015, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 255.381.200 Κοινών Μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 12.769.059.858 Κοινών Μετοχών.

Με απόφαση της Τραπέζης, ορίζεται η 26.11.2015 ως η τελευταία ημέρα διαπραγματεύσεως των 12.769.059.858 Κοινών Μετοχών της Τραπέζης στο Χ.Α. Από την επομένη εργάσιμη, 27.11.2015, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τραπέζης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι στην ανωτέρω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της 30.11.2015 για την Τράπεζα.

Ως ημερομηνία ενάρξεως διαπραγματεύσεως στο Χ.Α. των 255.381.200 νέων Κοινών Μετοχών, ορίζεται η 2.12.2015.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Τραπέζης που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 255.381.200 Κοινές Μετοχές (εξαιρουμένων των νέων μετοχών που προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης που αποφασίσθηκε κατά την από 14.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η ημερομηνία πιστώσεως των οποίων στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η ημερομηνία ενάρξεως διαπραγματεύσεώς τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Τραπέζης), η τιμή εκκινήσεως τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της υπ’ αριθ. 38/2012 ΠΥΣ και του άρθρου 8, παρ.6 του Ν.3864/2010, όπως ισχύει, σε περίπτωση εταιρικών πράξεων η τιμή ασκήσεως των Warrants εκδόσεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ο αριθμός μετοχών που αντιστοιχεί σε έκαστο εξ αυτών δύναται να αναπροσαρμόζονται, οπότε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών (Reverse Split) και η συνακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, σύμφωνα με την απόφαση της από 14.11.2015 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Τραπέζης, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή του αριθμού των μετοχών που αντιστοιχεί σε κάθε Warrant και της τιμής της ασκήσεως των Warrants.

Οι επενδυτές θα ενημερωθούν σχετικά περί της τυχόν αναπροσαρμογής της τιμής ασκήσεως και του αριθμού Μετοχών που αντιστοιχεί σε έκαστο Warrant με νεώτερη ανακοίνωση της Τραπέζης η οποία, υπό την επιφύλαξη τυχόν μεταβολών στο εφαρμοστέο πλαίσιο επί των Warrants, αναμένεται πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το Reverse Split.

* ,