Στην αγορά ενέργειας ο ΟΠΑΠ – Ιδρύεται η ΟΠΑΠ eco

Στην αγορά της ενέργειας εισέρχεται ο ΟΠΑΠ ιδρύοντας θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία ΟΠΑΠ eco. Η εταιρεία θα συμμετέχει στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού αλλά και θα συνάπτει συμβάσεις αγοράς ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τόσο της μητρικής όσο και του δικτύου των πρακτόρων του ΟΠΑΠ. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ και πρόεδρός της τοποθετήθηκε ο οικονομολόγος Pavel Mucha, ο οποίος κατέχει το αξίωμα του CFO στον ΟΠΑΠ, από το 2019 και διευθύνων σύμβουλος ο Γεώργιος Βιτωράκης.

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΟΠΑΠ eco, σκοπός της είναι η σύναψη για ίδιο λογαριασμό συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (με φυσική παράδοση ή ως συμβάσεις επί της διαφοράς) με σκοπό την αντιστάθμιση και τη διαχείριση του κινδύνου της τιμής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό η νέα εταιρία θα επιδιώξει να μειώσει το κόστος ενέργειας τόσο για τις εταιρείες του ομίλου ΟΠΑΠ όσο το δίκτυο των πρακτόρων.

Επίσης προβλέπεται ότι η νέα εταιρεία θα συμμετέχει στις επιμέρους αγορές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και συγκεκριμένα στην Αγοράς Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά, την Αγορά Εξισορρόπησης και τις αγορές παραγώγων. Θα παρέχει υπηρεσίες στη μητρική εταιρεία ή σε άλλες εταιρείες του ομίλου ΟΠΑΠ όσον αφορά την επένδυση, τη διαχείριση και την αξιοποίηση των στοιχείων ενεργητικού τους, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους και τον περιορισμό των επενδυτικών κινδύνων τους. Παραλληλα, η νέα εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες συμβούλου αποκλειστικά στη μητρική εταιρεία ή σε άλλες εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ, που θα αφορούν την κεφαλαιακή δομή τους καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με εξαγορές, συγχωνεύσεις και εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε να είναι αορίστου χρόνου, ενώ κατά την πρώτη πενταετία από τη σύστασή της η γενική συνέλευση θα μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του ή η γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία θα μπορούν να αποφασίζουν για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, προβλέπει τη διενέργεια κάθε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους ανωτέρω σκοπούς της εταιρείας. Προς επιδίωξη του σκοπού της, η νέα εταιρεία μπορεί να υπογράφει οποιαδήποτε πράξη και να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα όπως: σύναψη ενοχικών συμβάσεων κάθε είδους, μίσθωση ή αγορά ακινήτων για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας της, παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την εταιρεία, ή στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και παροχή εμπράγματων ή άλλης μορφής εξασφαλίσεων επί αυτών, χορήγηση και λήψη δανείων, πιστώσεων, τριτεγγυήσεων και πάσης φύσεως ενοχικών και εμπράγματων ασφαλειών, έκδοση ομολογιακών δανείων, καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργασία για τη διεξαγωγή όλων των ανωτέρω δραστηριοτήτων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ένωση προσώπων ή οργανισμού, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που υφίσταται ή θα συσταθεί μελλοντικά, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και, κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη ή σκόπιμη για την επιδίωξη και την επίτευξη του σκοπού της.