Στα 19 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ το α’ τρίμηνο του 2016

Στα 19 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ το α’ τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, που δόθηκε σήμερα, Τρίτη 31 Μαΐου, στη δημοσιότητα, προς ενημέρωση των επενδυτών. Το ίδιο διάστημα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 28,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ενίσχυση 5%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Αναλυτικότερα, η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. (εφεξής «Εθνική Πανγαία» ή «Εταιρεία») ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για τη τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2016 αυξήθηκε κατά 5% και ανήλθε σε €28,6 εκατ. έναντι €27,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Η αύξηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών περιόδου, μη λαμβανομένης υπ’ όψιν της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων κατά 4% (Α’ τρίμηνο 2016: €19,5 εκατ., Α’ τρίμηνο 2015: €18,8 εκατ.).

Επίσης τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν κατά 8% (Α’ τρίμηνο 2016: €25,1 εκατ., Α’ τρίμηνο 2015: €23,3 εκατ.).
Τέλος τα κέρδη περιόδου ανήλθαν σε €19,0 εκατ.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2016 ανήλθε σε €1.212,1 εκατ. ή €4,74 ανά μετοχή (31 Δεκεμβρίου 2015: €1.193,6 ή €4,67 ανά μετοχή).