Πιστοληπτική διαβάθμιση ΑΑ για την IDEAL HOLDINGS

Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της IDEAL HOLDINGS A.E. προγματοποίησε το Credit Rating Agency της ICAP CRIF A.E., προχωρώντας στην απόδοση πιστοληπτικής διαβάθμισης ΑΑ και κατατάσσοντάς τη σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαβάθμιση ΑΑ της IDEAL HOLDINGS A.E. αντανακλά:

 • το διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας που περιλαμβάνει εταιρείες με σημαντικές προοπτικές
  ανάπτυξης και εξωστρεφή προσανατολισμό
 • τη διατήρηση της μόχλευσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε συνδυασμό με την ευχερή πρόσβαση σε γραμμές
  χρηματοδότησης, στοιχεία που ενισχύουν το πιστωτικό προφίλ και διευκολύνουν την υλοποίηση του επενδυτικού
  σχεδιασμού
 • τη διατήρηση της κεφαλαιακής δομής σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα με την καθαρή θέση να ενισχύεται διαχρονικά
  και να λειτουργεί θετικά στην υποστήριξη των επενδύσεων της οντότητας
 • τη σημαντική μερισματική απόδοση της εταιρίας που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και την επόμενη 12μηνη περίοδο
  όπως προκύπτει από τον επενδυτικό σχεδιασμό και τις στρατηγικές κινήσεις της εταιρίας.

Το Δελτίο Τύπου της ICAP CRIF A.E. σχετικά με την αξιολόγηση της IDEAL HOLDINGS A.E. βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπό της.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αποδόσεις Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας που αποδίδει το Credit
Rating Agency της ICAP CRIF A.E. μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της εταιρείας.