Περιθώρια διύλισης: Ο πρώτος μήνας της χρονιάς κινήθηκε σε ελαφρώς καλύτερα επίπεδα

Περιθώρια διύλισης:

Ο πρώτος μήνας της χρονιάς κινήθηκε σε ελαφρώς καλύτερα επίπεδα από το τέταρτο τρίμηνο του 2015 και χαμηλότερα από το περυσινό πρώτο.

Ωστόσο τα περιθώρια εκφρασμένα σαν ποσοστά κέρδους ανά βαρέλι εμφανίζουν ισχυρή βελτίωση καθώς σε μέσα επίπεδα εμφανίζονται αυξημένα από 200 έως και 1000 μονάδες βάσης.

Κάτι τέτοιο δεν είναι αδιάφορο αφού θα έχει σημαντική επίδραση στο κεφάλαιο κίνησης.

Άρα ο κύκλος εργασιών λόγω χαμηλότερης τιμής του αργού  θα είναι μειωμένος, αλλά τα λειτουργικά περιθώρια θα είναι αυξημένα.

Η αύξηση της χρήσης του Ιρανικού Πετρελαίου από το Μάρτιο αναμένεται να έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο παραγόμενο προϊόν και τις ταμειακές ροές.