Πειραιώς: Προετοιμάζει έξοδο από τα Βαλκάνια

Aπομειώνοντας σημαντικά την αξία με την οποία αποτιμούσε στα βιβλία της σειρά θυγατρικών, η Πειραιώς έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα για την δραστική μείωση της παρουσίας της στο εξωτερικό, αλλά και την πώληση μη τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα έκανε στο τελευταίο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς.

Όπως είναι γνωστό, η Πειραιώς έχει αναλάβει τη δέσμευση με το αναθεωρημένο πλάνο αναδιάρθρωσης να μειώσει αισθητά τη διεθνή παρουσία και ταυτόχρονα να πωλήσει non core business assets στην Ελλάδα. Η τράπεζα θα επικεντρωθεί στην Ελλάδα, μειώνοντας μέχρι τα μέσα του 2018 κάτω από τα 3,1 δισ. ευρώ το ενεργητικό των διεθνών της δραστηριοτήτων.

Στο παραπάνω πλαίσιο, μετά την πώληση της θυγατρικής στην Αίγυπτο, έχει ήδη ξεκινήσει αντίστοιχη διαδικασία για την Tράπεζα Πειραιώς Κύπρου, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016, όπως αναφέρει η ίδια η τράπεζα, επιβεβαιώνοντας πλήρως το σχετικό δημοσίευμα του Euro2day.gr.

Η Πειραιώς Κύπρου μεταφέρθηκε από το χαρτοφυλάκιο θυγατρικών στα «Διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού». Μάλιστα, η Πειραιώς προχώρησε σε απομείωση της αξίας της προς πώληση θυγατρικής της κατά 145,6 εκατ. ευρώ.

Συνολικά στο δ’ τρίμηνο η Πειραιώς διέγραψε 875 εκατ. ευρώ από την αξία τραπεζικών της θυγατρικών στα Βαλκάνια καθώς και από εγχώριες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο τομείς χρηματοδοτικής μίσθωσης και ακινήτων.

Τα σημαντικότερα κονδύλια αφορούν στις θυγατρικές εξωτερικού. Πέραν της διαγραφής αξίας για την κυπριακή θυγατρική, η Πειραιώς πήρε απομείωση ύψους 196,2 εκατ. ευρώ για την θυγατρική τράπεζα, που διατηρεί στη Ρουμανία, 105,5 εκατ. ευρώ για τη σερβική θυγατρική και 78,6 εκατ. ευρώ για τη βουλγαρική. Μικρότερες διαγραφές διενεργήθηκαν για την Ουκρανία (62,2 εκατ. ευρώ) και την Αλβανία (34,9 εκατ.).

Επιπρόσθετα στις 26 Οκτωβρίου η Πειραιώς μετοχοποίησε δάνειο μειωμένης εξασφάλισης ύψους 24 εκατ. ευρώ που είχε δώσει στη ρουμανική θυγατρική της Piraeus Bank Romania S.A.. Το ίδιο συνέβη ένα μήνα αργότερα με δάνειο μειωμένης εξασφάλισης ύψους 18,34 εκατ. ευρώ, που είχε χορηγηθεί στην JSC Piraeus Bank ICB.

Οι διαγραφές αξίας για θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες στην Ελλάδα ανήλθαν στο ποσό των 252 εκατ. ευρώ και αφορούν κατά κύριο λόγο εταιρίες που δραστηριοποιούνται είτε στη διαχείριση ακινήτων είτε στη χρηματοδοτική μίσθωση, όπως αναφέρει η ίδια η τράπεζα στις αναλυτικές λογιστικές καταστάσεις.

Οι παραπάνω κινήσεις ερμηνεύονται από αναλυτές ως βήμα προετοιμασίας για την πώληση σημαντικού μέρους των τραπεζικών δραστηριοτήτων του ομίλου στο εξωτερικό, κατ’ εφαρμογή των δεσμεύσεων του πλάνου αναδιάρθρωσης. Στην Ελλάδα επίσης θα πρέπει να πωληθούν συμμετοχές όπως αυτή της Avis, και θυγατρικές που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση ακινήτων και το leasing και βέβαια το Ερρίκος Ντυνάν, η ΑΤΕ Ασφαλιστική κά.

Μετοχοποίηση δανείων για τις εν Ελλάδι θυγατρικές

Στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου η Πειραιώς Leasing προχώρησε σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 22,1 εκατ. ευρώ με συμψηφισμό ζημιών και σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 20 εκατ. ευρώ, η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα Πειραιώς, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων δανειακών υποχρεώσεων.

Την ίδια περίοδο, η Κύπρου Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε., επίσης 100% θυγατρική της Πειραιώς προχώρησε σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 139,1 εκατ. με συμψηφισμό ζημιών και σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 230 εκατ. ευρώ, η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα Πειραιώς, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων δανειακών υποχρεώσεων.

Σε αύξηση κεφαλαίου κατά 46,5 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεων που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Πειραιώς προχώρησε τον περασμένο Δεκέμβριο και η Ημιθέα που ελέγχει το Ερρίκος Ντυνάν, ενώ η Πειραιώς έβαλε 40 εκατ. ευρώ καλύπτοντας το σύνολο της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.