ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ: Αν είναι ποτέ δυνατόν…

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ

ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ότι σε εκτέλεση της από 18/06/2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 14/12/2015 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τετάρτης 24ης Φεβρουαρίου 2016

προέβη, μέσω της «Εθνικής Π & Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.», σε αγορά 9 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,67  ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 6,03 ευρώ.