ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ Trastor- χρήσης 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

 

Έσοδα

Τα έσοδα του Ομίλου από μισθώματα κατά το 2015 ανήλθαν σε € 4.178 χιλ. έναντι € 4.249 χιλ. του έτους 2014, λόγω των μερικών μειώσεων των μισθωμάτων.

Η συνεχιζόμενη στασιμότητα στην κτηματαγορά είχε σαν αποτέλεσμα κατά την 31.12.2015 να προκύψει αρνητική αναπροσαρμογή από τις αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου ύψους € 11.926 χιλ. έναντι € 1.159 χιλ. της χρήσης 2014.

Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου αποτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή σε € 63.053 χιλ. έναντι € 74.820 χιλ. την 31.12.2014. Κατά την διάρκεια του 2015 δεν πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις ή αγορές επενδυτικών ακινήτων.

Έξοδα

Το σύνολο των εξόδων του Ομίλου ανήλθε σε € 1.874 χιλ. έναντι € 3.862 χιλ. του 2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 51,48 %, κυρίως λόγω της ζημίας από προεξόφληση απαιτήσεων ύψους € 2.253 χιλ. η οποία είχε βαρύνει τη χρήση του 2014.

Χρηματοοικονομικά έσοδα & έξοδα

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα του Ομίλου, τα οποία περιλαμβάνουν ποσό € 371 χιλ. από αναστροφή τόκων προεξόφλησης απαιτήσεων και ποσό € 82 χιλ. από τόκους, ανήλθαν σε € 453 χιλ. έναντι 83 χιλ. του 2014. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε € 346 χιλ. έναντι € 339 χιλ. του 2014.

Αποτελέσματα προ φόρων

Ο Όμιλος για το 2015 παρουσίασε ζημίες προ φόρων ύψους € 9.400 χιλ. αντί ζημιών € 994 χιλ. του έτους 2014, λόγω των ζημιών από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες ύψους € 11.926 χιλ.. Φόρος Ο φόρος επί των επενδύσεων και διαθεσίμων του Ομίλου της χρήσης 2015 ανήλθε σε € 74 χιλ. αντί € 92 χιλ. της χρήσης 2014.

Αποτελέσματα μετά από φόρους

Τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους για το 2015 ανήλθαν σε ζημίες ύψους € 9.382 χιλ. έναντι ζημιών € 1.086 χιλ. της χρήσης 2014. Αντίστοιχα, τα μετά από φόρους αποτελέσματα του Ομίλου, μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών εσόδων και εξόδων, των ζημιών από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες και των ζημιών από προεξόφληση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων, ανήλθαν για το 2015 σε κέρδη € 2.673 χιλ., έναντι κερδών € 2.581 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.

Διαθέσιμα – Δανεισμός

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 31.12.2015, ανήλθαν σε € 2.863 χιλ. έναντι € 3.418 χιλ. της 31.12.2014 . Τα υπόλοιπα δανείων του Ομίλου την 31.12.2015 ανήλθαν σε € 5.282 χιλ. αντί € 7.765 χιλ. της 31.12.2014. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (υπόλοιπο δανείων μείον ταμιακά διαθέσιμα) την 31.12.2015 με βάση τα παραπάνω ανέρχεται σε € 2.420 χιλ..

Στοιχεία Μετοχής 

Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (N.A.V.): 1,155 (31.12.2015) 1,326 (31.12.2014)