ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.: Ρυθμιζόμενη πληροφορία: Αγορές ιδίων μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 11/10/2023)

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 4 Δεκεμβρίου 2023 προέβη σε αγορά 2.000 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 49.370,00  (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 24,685 ανά μετοχή).

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 2.446.995 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,21% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 18,050 ανά μετοχή.

Μαρούσι, 5 Δεκεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο