Λογιστικές Αρχές (Accounting principles) – Οι πιο βασικές της

29.12.2015 00:01

Λογιστικές Αρχές (Accounting principles)

Λογιστικές αρχές είναι κανόνες και κατευθυντήριες οδηγίες που διέπουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του λογιστικού συστήματος.

Οι πιο βασικές αρχές είναι:

Αρχή της Αναγνώρισης των Εσόδων (Revenue recognition principle)

Η λογιστική αρχή της αναγνώρισης των εσόδων ορίζει ότι τα έσοδα μίας επιχείρησης αναγνωρίζονται καθώς ένα προϊόν πωλείται ή μία υπηρεσία παρέχεται, ανεξαρτήτως του πότε πραγματικά εισπράττονται τα χρήματα.

Αρχή της Αποκάλυψης (Full disclosure principle)

Αρχή της αποκάλυψης ή αρχή της πλήρους γνωστοποίησης είναι η λογιστική αρχή που ορίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να πληροφορούν τους τρίτους για κάθε γεγονός ή κατάσταση του οποίου η συμβολή στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων είναι καθοριστική.

Αρχή της Συγκρισιμότητας (Λογιστική) (Comparability principle (accounting))

Η αρχή της συγκρισιμότητας ορίζει ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί στην παρούσα λογιστική χρήση τους κανόνες και τις μεθόδους που ακολουθούσε και στις προηγούμενες.

Αρχή της συσχέτισης Εσόδων – Εξόδων (Matching principle)

Η αρχή της συσχέτισης εσόδων – εξόδων ορίζει ότι τα έξοδα απαιτείται να αναγνωρίζονται στο ίδιο χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκαν και τα έσοδα που οφείλονται σε αυτά.

Αρχή του ιστορικού Κόστους (Historical cost principle)

Η αρχή του ιστορικού κόστους ορίζει ότι το λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το κόστος των παραγωγικών συντελεστών της επιχείρησης, δηλαδή την τιμή στην οποία τους απέκτησε.

Αρχή της Χρηματικής Μέτρησης (Monetary unit principle)

Αρχή της χρηματικής μέτρησης είναι μια λογιστική αρχή που προβλέπει την καταχώριση εκείνων μόνο των λογιστικών γεγονότων, τα οποία μπορούν να αποδοθούν σε χρηματικές μονάδες.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014