Καρέλιας: Με βελτιωμένες -ξανά- όλες σχεδόν τις τελικές γραμμές του στο α΄3μηνο!

Οι υποχρεώσεις του ομίλου μειώθηκαν σε 110,6 εκατ. από τα 121,2 εκατ. της 31.12.2015, με τον δανεισμό του πάντα μηδενικό και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 149 εκατ από τα 291,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Διπλασιάσθηκαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στα 54 εκατ. ευρώ.

ΚΑΡΕΛΙΑΣ(Ι): Με τα ίδια κεφάλαια να ενισχύονται από 349,8 εκατ. σε 370,4 εκατ. ευρώ. Κέρδη 20,62 εκατ. από 15,9 εκατ. στο 2015.

ΚΑΡΕΛΙΑΣ(ΙΙ): Με τα ebitda ενισχυμένα από 22,7 εκατ. σε 26,7 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές του δ.σ. κατέβαλε το ποσό των 96 χιλ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 533 ατόμων (πέρυσι 514 άτομα).

ΚΑΡΕΛΙΑΣ(ΙΙΙ): Αποτιμάται σε 690 εκατ. ευρώ στη τιμή των 250 ευρώ με χαμηλό – υψηλό 2016 στα 227 και 265 ευρώ.

—————————–

Η διανοµή µερισµάτων στους Μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση για την χρήση που έληξε την 31.12.2015, πρόκειται να συγκληθεί την 15η Ιουνίου 2016. Το ∆.Σ. έχει προτείνει µέρισµα συνολικού ποσού Ευρώ 23.460.000 χιλιάδων, που αντιστοιχεί σε µικτό µέρισµα Ευρώ 8,50 ανά µετοχή.

Το προτεινόµενο µέρισµα, είναι µειωµένο κατά 8,60% σε σχέση µε αυτό της χρήσης του έτους 2014, και διαµορφώνει µερισµατική απόδοση της τάξης του 3,41% µε βάση τη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής την 31 ∆εκεµβρίου 2015.