Ιδια κεφάλαια 3,45 εκατ., κφση 24,5 εκατ. και δανεισμός… 117 εκατ. ευρώ!!!

ΣΕΛΟΝΤΑ:

Η καθαρή θέση μειώθηκε από 16,7 εκατ. σε 3,45 εκατ. ευρώ

Με τον τραπεζικό δανεισμό της να μειώνεται μεν, αλλά να παραμένει σε επίπεδα υψηλότερα των…117 εκατ. ευρώ!!

Τουτέστιν 33,9 φορές μεγαλύτερα των ιδίων κεφαλαίων της!!

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες γύρισαν αρνητικές σε 9,5 εκατ. ευρώ από τα +8,36 εκατ. του 2014…

Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν σημαντικά και συγκεκριμένα από 17,7 εκατ. σε 6,52 εκατ. ευρώ.

Αποτιμάται σε 24,5 εκατ.ευρώ στη τιμή του 0,1200 ευρώ  με P/bv 6,66!!!

ΔΔΜ 33,9!!!