Η Nexans και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της…

Nexans: 

Η εταιρία προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση ποσού έως και €21.080.468,75, με την καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκαν 16.864.375 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με αναλογία 11 μετοχές για κάθε τέσσερις παλαιές και τιμή 1,25 ευρώ ανά μετοχή 

Το επενδυτικό κοινό κατέχει (πριν την αμκ) το 15,7% της ελεύθερης διασποράς (961,9 χιλ. μετοχές) ενώ η Μητρική Nexans κατέχει το 71,7%. Από εκεί και πέρα ο κ. Δρακάκης Σπυρίδων με οικογενειακή μερίδα ελέγχει το 7,26% και η HMG Globetrotter το 5,011% η οποία ελέγχεται από την HMG FINANCE S.A. που εδρεύει στο Παρίσι της. Η μετοχή της Nexans διαπραγματεύεται πέριξ του 0,9000 ευρώ γεγονός που καθιστά δύσκολη την κάλυψη της αύξησης καθώς η τιμή στο ταμπλό δεν παρέχει κίνητρο στους υφιστάμενους μικροεπενδυτές να συμμετάσχουν στην τιμή της έκδοσης των νέων μετοχών. 

Μάλιστα τα επίπεδα των 1,25 ευρώ έχουν χαθεί από το Μάιο του 2015, η δε συναλλακτική δραστηριότητα της μετοχής έχει περιοριστεί σημαντικά. Εφόσον οι μικρομέτοχοι απέχουν από την αύξηση και η Nexans αποκτήσει όλες τις αδιάθετες μετοχές τότε το ποσοστό της θα ανέλθει στο 90,5%. Το επενδυτικό κοινό (free float) θα κατέλθει στο 5,3%, το fund ΗΜG στο 1,8% και η οικογένεια Δρακάκη στο 2,44%. 

Θεωρητικά με μία Δημόσια πρόταση η μητρική θα μπορούσε να βγάλει την μετοχή από το Χρηματιστήριο αφού πλέον θα κατέχει πάνω από το 90% του συνόλου των μετοχών και θα μπορεί να κάνει χρήση της σχετικής διάταξης μετά την διενέργεια της δημόσιας πρότασης.

Τα καθαρά έσοδα της Αύξησης θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή τοκοφόρου δανεισμού της Εταιρείας, με προτεραιότητα την αποπληρωμή της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης που έχει παρασχεθεί στην Εταιρεία από τη συνδεδεμένη εταιρεία του ομίλου Nexans, Nexans Services, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την κεφαλαιακή της δομή. Για την παρούσα Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως εάν η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.

Για την ιστορία η Nexans εισήχθη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο το Μάρτιο του 1990 υπό την επωνυμία «Μανούλι Ελλάς» και στην συνέχεια εξαγοράσθηκε από την Alcatel πριν καταλήξει στην γαλλική μητρική Nexans.