Επ. Ανταγωνισμού: Όρισε διαμεσολαβητή για τα μέτρα στη διανομή έντυπου Τύπου

Την εταιρεία συμβούλων «Bee Group AE» διόρισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού ως Διαμεσολαβητή (Ombudsman) για την εποπτεία των επιβαλλόμενων από την ΕΑ μέτρων στην αγορά διανομής Έντυπου Τύπου, σε συνέχεια της Απόφασης υπ. αριθ. 768/2022 της Επιτροπής.

Σκοπός του ορισμού του Διαμεσολαβητή είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων στην αλυσίδα διανομής Έντυπου Τύπου, η οποία είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη λειτουργία του κλάδου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται τόσο στην χρησιμοποιούμενη τεχνολογία όσο και στα εφαρμοζόμενα επιχειρηματικά μοντέλα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική άνακοίνωση, ο Διαμεσολαβητής θα συνεισφέρει στην εφαρμογή των μέτρων που έχουν επιβληθεί στην αγορά από την ΕΑ αφενός εκτελώντας καθήκοντα προέδρου και συντονιστή της Συμβουλευτικής Επιτροπής που θα συσταθεί με συμμετέχοντες εκπροσώπους του κλάδου, αφετέρου επιβλέποντας την τήρηση των υποχρεώσεων του Πρακτορείου Διανομής Τύπου κι ενημερώνοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ΕΑ για τις συνθήκες ανταγωνισμού στον κλάδο και την πολιτική ουδετερότητας του Πρακτορείου.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα ο Διαμεσολαβητής οφείλει να συστήσει τη Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν ένδεκα εκπρόσωποι των εμπλεκομένων μερών του κλάδου ως εξής: δύο εκπρόσωποι από την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, πέντε εκπρόσωποι από εκδοτικές επιχειρήσεις του κλάδου, δύο εκπρόσωποι υποπρακτόρων/εφημεριδοπωλών και δύο εκπρόσωποι τελικών σημείων πώλησης/ περιπτέρων.