Εξαιρετικά βελτιωμένη η χρήση του 2015 για την Space Hellas, που αδιαφορεί πλήρως για την μετοχή της

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Ιστορικό υψηλό πωλήσεων για τη Space Hellas το 2015

Αύξηση κατά 27,3% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas για το 2015 και ανήλθε στα € 54,9 εκ. έναντι € 43,1 εκ. το 2014.

Ο όμιλος, στηριζόμενος σε ένα υγιές και ιδιαίτερα ενεργό πελατολόγιο κατάφερε το 2015 υπό αντίξοες συνθήκες, να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του και να διατηρήσει υψηλότατους ρυθμούς ανάπτυξης. Αξιοσημείωτη ήταν η κερδοφόρος συμμετοχή όλων των προϊοντικών διευθύνσεων στο εταιρικό αποτέλεσμα με ιδιαίτερη συνεισφορά από τα συστήματα και τις εφαρμογές πληροφορικής.

 

Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν σε € 13,1 εκ. το 2015 έναντι € 12,4 εκ. το 2014, αύξηση που αποτυπώθηκε και στο EBITDA το οποίο έκλεισε σε € 4,4 εκ. το 2015 έναντι € 4,1 εκ. το 2014. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 81% και ανήλθαν σε € 753 χιλ. το 2015 έναντι € 416 χιλ. το 2014 και τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν σε € 798 χιλ. το 2015 έναντι € 749 χιλ. το 2014.

 

Παράλληλα με τη αύξηση του κύκλου εργασιών και του EBITDA, συνεχίστηκε η πορεία μείωσης τόσο του συνολικού τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στα € 13,9 εκ. το 2015 έναντι € 19 εκ. το 2014 όσο και του καθαρού χρέους (συνολικός τραπεζικός δανεισμός μείον χρηματικά διαθέσιμα), το οποίο ανήλθε σε € 9 εκ. το 2015 έναντι € 15,1 εκ. το 2014 μειωμένο κατά € 6,1 εκ.

 

Αξιοσημείωτη είναι και η δημιουργία σημαντικών θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους € 7,8 εκ., οι οποίες διοχετεύτηκαν κατά κύριο λόγο στη μείωση του δανεισμού κατά € 5,1 εκ. αλλά και στην αύξηση των διαθεσίμων τα οποία ανήλθαν στα € 4,9 εκ. το 2015 έναντι € 3,8 εκ. το 2014, διατηρώντας ένα σταθερά ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη του Ομίλου το 2016.

 

Για τη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα € 51,8 εκ. το 2015 έναντι € 41 εκ. το 2014, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA ανήλθαν σε € 3,7 εκ. το 2015 έναντι € 4,1 εκ. το 2014. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2015 ανήλθαν σε € 430 χιλ. έναντι € 1,97 εκ. το 2014 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2015 ανήλθαν σε € 848 χιλ. έναντι € 2,45εκ. το 2014.

 

Η τοποθέτηση του ομίλου SPACE HELLAS σε μεγάλους οργανισμούς με ένα μεγάλο εύρος προϊόντων και υπηρεσιών, τον καθιστά αξιόπιστο τεχνολογικό πάροχο και δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες σε βάθος χρόνου.

 

Ως γενική εκτίμηση, για το 2016 ο Όμιλος θα συνεχίσει την προσπάθεια βελτίωσης της ισχυρής θέσης του, τόσο σε εμπορικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των θεμελιωδών οικονομικών του μεγεθών συνυπολογίζοντας πάντα το γενικότερο περιβάλλον της αγοράς. Η χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τεχνολογικές επενδύσεις και ενίσχυση της εξωστρέφειας, σε τομείς που ο όμιλος SPACE HELLAS έχει σημαντική εμπειρία και μπορεί να εγγυηθεί το ποιοτικό αποτέλεσμα.