ΕΛΠΕ: Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα στα -60 εκατ. ευρώ…

Οι ζημιές από την αποτίμηση των αποθεμάτων, λόγω πτώσης των διεθνών τιμών αργού και προϊόντων ανήλθαν στα €148 εκατ. στο Δ’ Τρίμ., οδηγώντας τα Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA στα €31 εκατ., και τα Δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα στα -€60 εκατ.

 

Στα 268 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα αναπροσαρμοσμένα* κέρδη των ΕΛΠΕ  το 2015, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα καθαρά κέρδη του προηγούμενου έτους (χωρίς αναπροσαρμογές) ανήλθαν στα 45 εκατ., έναντι ζημιών 369 εκατ. το 2014. Τα EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 444 εκατ., ενώ τα συγκρίσιμα στα 758 εκατ. ευρώ.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 7,3 δισ. δισ. έναντι 9,47 δισ. το 2014.

Αναλυτικότερα στο Δ’ Τρίμηνο 2015, ο Όμιλος σημείωσε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα, οδηγώντας τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA για το 2015 στα €758 εκατ., την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του Ομίλου, ενώ τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα €268 εκατ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ομίλου, βελτίωση σημείωσαν όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου, με βασικό άξονα τον κλάδο Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας, που υπερδιπλασίασε τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA εκμεταλλευόμενος το θετικό διεθνές περιβάλλον διύλισης, βελτιώνοντας τη λειτουργία και την απόδοση των διυλιστηρίων μετά το εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης στο Β’ Τρίμηνο του 2015 και αναδιαρθρώνοντας την εφοδιαστική αλυσίδα με θετικά αποτελέσματα.

Οι Εμπορικές εταιρίες στην Ελλάδα αύξησαν τις πωλήσεις και την κερδοφορία τους, καθώς το πρόγραμμα μετασχηματισμού ΚΟΡΥΦΗ και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας οδήγησαν σε χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και πιο αποτελεσματική εμπορική διαχείριση. Αντίστοιχα, οι θυγατρικές εταιρίες στο εξωτερικό πέτυχαν βελτιωμένα αποτελέσματα, εκμεταλλευόμενες συνέργειες με τα διυλιστήρια και βελτιωμένες συνθήκες αγοράς.

Ο κλάδος των Πετροχημικών μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων καθετοποίησης επέτυχε αυξημένη παραγωγή πρώτης ύλης, που σε συνδυασμό με τα βελτιωμένα περιθώρια οδήγησαν σε ιστορικό υψηλό κερδοφορίας.

Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, καθώς και το ύψος των εσόδων από πωλήσεις, επηρεάστηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά από την πτώση των τιμών αργού πετρελαίου καταγράφοντας ζημίες λόγω μείωσης της αξίας των αποθεμάτων άνω των €300 εκατ. (2014: €484 εκατ.). Παρά το ιδιαίτερα δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον, τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 7% λόγω των ομολογιακών δανείων του 2014, ενώ τα δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα έτους ανήλθαν σε €45 εκατ. έναντι ζημιών 369 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα θετικά αποτελέσματα ισχυροποίησαν τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, επιτρέποντας του να ανταποκριθεί στις σημαντικές προκλήσεις του εγχωρίου περιβάλλοντος, καθώς και να εκμεταλλευτεί εμπορικές ευκαιρίες (συναλλαγές contago, εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού αργού) που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ο έγκαιρος προγραμματισμός και η αποτελεσματική διαχείριση κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας και της επιβολής ελέγχων στις ροές κεφαλαίων (capital controls), διασφάλισε ομαλή λειτουργία των διυλιστηρίων και τον απρόσκοπτο εφοδιασμό της αγοράς, μειώνοντας τις επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.

Περαιτέρω μείωση διεθνών τιμών αργού στο Δ’ Τρίμηνο 2015

Κατά το Δ’ Τρίμηνο διατηρήθηκε η αυξημένη προσφορά αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, ενώ ο ΟΠΕΚ διατήρησε αμετάβλητη την πολιτική [μη προσαρμογής της παραγωγής του που υιοθέτησε το 2014]. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη επιστροφή του Ιράν στις διεθνείς αγορές, ενέτειναν τις πιέσεις στις τιμές αργού πετρελαίου που σημείωσαν νέα ιστορικά χαμηλά. Το αργό τύπου Brent, κυμάνθηκε στα $45/bbl, ενώ κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2016 διαμορφώθηκε κάτω από τα $40/bbl, τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2004.

Το δολάριο διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα τρίμηνα, με την ισοτιμία του ευρώ να κυμαίνεται, κατά μέσο όρο, στα 1,09 δολάρια, σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με το Δ’ Τρίμηνο 2014.

H υπερπροσφορά αργού, σε συνδυασμό με την αυξημένη διεθνή ζήτηση για βενζίνες και νάφθα, διατήρησαν τα περιθώρια διύλισης σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, παρά τη μικρή μείωση που σημειώθηκε στο Δ’ Τρίμηνο. Για το 2015 τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου FCC ανήλθαν στα $6,5/bbl (2014: $3,3/bbl) ενώ τα περιθώρια Ηydrocracking κυμάνθηκαν στα $6,5/bbl (2013: $3,9/bbl). Σημειώνεται ότι, κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση στα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ ΕΛΠΕ +4,71% διυλίζονται περίπου 100-110 εκ. βαρέλια αργού πετρελαίου.

Αύξηση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων

Η εγχώρια ζήτηση καυσίμων το 2015 ανήλθε σε 8,6 εκατ. τόνους, σύμφωνα με τα αρχικά επίσημα στοιχεία, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το 2014, κυρίως λόγω της σημαντικής ενίσχυσης κατά 43% της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης. Η ζήτηση για καύσιμα κίνησης παρέμεινε σταθερή, με το ντίζελ να σημειώνει αύξηση 3%, αντισταθμίζοντας αντίστοιχες απώλειες στη βενζίνη.

Ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA στο Δ’ Τρίμ. 2015 ανήλθαν στα €184 εκατ., λόγω υψηλών επιδόσεων των διυλιστηρίων του Ομίλου, αριστοποίησης του εφοδιασμού και περιθωρίων διύλισης. Τα διυλιστήρια σημείωσαν αύξηση παραγωγής, οδηγώντας σε ενίσχυση των εξαγωγών στα 2,15 εκατ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας το 53% των συνολικών πωλήσεων. Σημαντική βελτίωση κερδοφορίας σημείωσε και ο κλάδος Εμπορίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι ζημιές από την αποτίμηση των αποθεμάτων, λόγω πτώσης των διεθνών τιμών αργού και προϊόντων ανήλθαν στα €148 εκατ. στο Δ’ Τρίμ., οδηγώντας τα Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA στα €31 εκατ., και τα Δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα στα -€60 εκατ.

Η υψηλή κερδοφορία, οδήγησε σε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές για ένα ακόμα τρίμηνο, επιτρέποντας την πολιτική αύξησης των αποθεμάτων αργού, σε περιβάλλον χαμηλών τιμών, για βελτιστοποίηση του μίγματος πρώτων υλών και αύξηση των οικονομικών αποδόσεων. Ο Καθαρός Δανεισμός κυμάνθηκε σε αντίστοιχα με πέρυσι επίπεδα (€1,1 δισ.), ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 39%. Αναφορικά με το πρόγραμμα δανειακών υποχρεώσεων του 2016, λαμβάνοντας υπόψιν τις παρούσες συνθήκες στις αγορές ομολόγων, ο Όμιλος σκοπεύει να αποπληρώσει το ευρωομόλογο ύψους $400 εκατ., χρησιμοποιώντας ταμειακά διαθέσιμα και υφιστάμενες πιστωτικές γραμμές. Στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής του στρατηγικής και πολιτικής διαχείρισης κινδύνων, προγραμματίζεται επιστροφή στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, όταν ομαλοποιηθούν οι συνθήκες.

Στις 22 Ιανουαρίου 2016, μετά από σειρά επαφών και την άρση των εμπορικών κυρώσεων ΕΕ/ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και η National Iranian Oil Company (NIOC) κατέληξαν σε συμφωνία για την επανέναρξη της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των δυο μερών. Επιπλέον προβλέπεται και η σταδιακή αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Ομίλου προς τη NIOC, που προέρχονται από αγορές αργού την περίοδο 2011/12, προ της επιβολής των κυρώσεων. Η συμφωνία εξασφαλίζει την πρόσβαση του Ομίλου σε ένα σημαντικό προμηθευτή αργού πετρελαίου στην περιοχή.

Αναφορικά με την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία SOCAR, οι διαδικασίες έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο ενεργειών για τη αλλαγή της δομής της συναλλαγής ώστε να είναι αποδεκτή από τις Ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ελέγχου (due diligence) από ενδιαφερόμενα μέρη για την εν μέρει εξαγορά του ποσοστού που έχει συμφωνήσει να αποκτήσει η SOCAR.

Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα

Στις 4 Φεβρουαρίου 2016, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επελέγησαν ως προτιμητέος ανάδοχος για τις υπό παραχώρηση περιοχές της Άρτας – Πρέβεζας και της ΒΔ Πελοποννήσου, στο πλαίσιο σχετικού διεθνούς διαγωνισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι γεωφυσικές έρευνες με τη διεξαγωγή εκτεταμένων σεισμικών καταγραφών 3D στη θαλάσσια περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου, όπου τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ηγούνται κοινοπραξίας με την Ιταλική Edison.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Δ’ Τριμ. 2015 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω:

Διύλιση, Εφοδιασμός και Εμπορία

Το Δ’ Τρίμ., τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €144 εκατ.

Η παραγωγή των διυλιστηρίων του Ομίλου ανήλθε στα 4,2 εκατ. τόνους, καθώς όλες οι μονάδες αύξησαν το βαθμό απασχόλησής τους, οδηγώντας σε αύξηση των πωλήσεων στα 4,1 εκατ. τόνους.
Το ποσοστό παραγωγής λευκών προϊόντων ανήλθε στο 89%, παρά το βαρύτερο μίγμα αργών.

Εγχώρια Εμπορία

Τα Συγκρίσιμα EBITDA της Εγχώριας Εμπορίας ανήλθαν σε €3 εκ., με σημαντική αύξηση όγκων πωλήσεων (+14%), κυρίως λόγω πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων ναυτιλίας.

Οι κλάδοι Λιανικής Εμπορίας και Βιομηχανίας ισχυροποίησαν περαιτέρω τη θέση τους στην αγορά, παρά την οικονομική συγκυρία και συνέχισαν να αυξάνουν τα μερίδια αγοράς τους.

Στις αρχές του 2016 ο Όμιλος συμφώνησε με την BP plc. την επέκταση της συμφωνίας αποκλειστικής χρήσης των εμπορικών σημάτων της ΒΡ για καύσιμα εδάφους στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2020, με δυνατότητα περεταίρω ανανέωσης για 5 ακόμα έτη.

Διεθνείς Δραστηριότητες

Ο κλάδος Διεθνούς Εμπορίας αύξησε την κερδοφορία του, με τα Συγκρίσιμα EBITDA να ανέρχονται στα €14 εκατ., καθώς αυξήθηκε ο όγκος πωλήσεων στις περισσότερες αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
Κατά το 2015 αυξήθηκε περαιτέρω ο βαθμός καθετοποίησης των θυγατρικών του εξωτερικού με τα διυλιστήρια του Ομίλου, βελτιώνοντας τις οικονομικές επιδόσεις.

Πετροχημικά

Τα ισχυρά διεθνή περιθώρια πολυπροπυλενίου, με τη συνεισφορά του εργοστασίου Χημικών της Θεσσαλονίκης να αυξάνεται σημαντικά, οδήγησαν τα συγκρίσιμα EBITDA στα €25 εκατ.

Συμμετοχές

Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα €6 εκατ., με αύξηση όγκων λόγω ζήτησης από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Φ.Α.

Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα €19 εκατ., λόγω αυξημένης παραγωγής.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ / 12ΜΗΝΟΥ 2015
(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

€ εκατ.

Δ’ Τρίμηνο 2014

Δ’ Τρίμηνο 2015

% Δ

 

2014

2015

% Δ

Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης

 

 

Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ)

3.981

4.070

2%

13.538

14.258

5%

Πωλήσεις

2.383

1.803

-24%

9.478

7.303

-23%

EBITDA

(206)

31

(84)

444

Συγκρίσιμα EBITDA 1

171

184

8%

 

417

758

82%

Καθαρά Κέρδη

(228)

(60)

(369)

45

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 1

52

65

24%

 

2

268

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

Απασχολούμενα Κεφάλαια

 

 

 

2.870

2.913

1%

Καθαρός Δανεισμός

 

1.140

1.122

-2%

Δανειακή Μόχλευση

 

40%

39%

Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων