ΕΛΠΕ: Η χρηματοοικονομική εικόνα τους στις 31.12.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – 2015: Σας παραθέτουμε ανάλυση του Ενεργητικού και του Παθητικού του ομίλου προς ενημέρωση και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8,03 δισ. (7,72 δισ. στις 31.12.2014 )

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 3,36 δισ. ευρώ – Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 117 εκατ. ευρώ – Επενδύσεις σε ακίνητα: -.

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 1 δισ..- Αποθέματα: 662 εκατ. – Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες: 752 εκατ. ευρώ από 708 εκατ. τo 2014 – Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: – εκατ. – Ταμειακά διαθέσιμα: 2,11 δισ. από 1,85 δισ. ευρώ.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ+ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Μετοχικό Κεφάλαιο: 666,3 εκατ. ευρώ. Μετοχικό Κεφάλαιο – Υπέρ το άρτιο: – Ίδιες μετοχές: 354 εκατ.

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων: 0,664 δισ. ευρώ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής(α): 1,684 δισ. (1,618 δισ. στις 31.12.2014)

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β): 106 εκατ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β): 1,79 δισ.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 1,6 δισ. – Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 170 εκατ. –

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 1,63 δισ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 2,84 δισ. ευρώ. Σύνολο υποχρεώσεων (δ): 6,24 δισ. ( 5,99 δισ. στις 31.12.2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (Ι): Ο όμιλος αποτιμάται σε 1,1 δισ. ευρώ και διαπραγματεύεται με P/bv στο 0,6 ενώ ο δείκτης δανειακής μόχλευσης βρίσκεται στο 1.

Η μετοχή τους στα 3,6000 ευρώ ενώ εφέτος εμφανίζει εύρος διαπραγμάτευσης 2,7400 και 4,1500. Στο -11,88% από την τιμή του στα 4,0400 ευρώ (31.12.2014).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΙΙ): Στα 46,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 2015 έναντι ζημιών 365,3 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 7,3 δισ., παρουσιάζοντας μείωση 2,1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Εντυπωσιακά τα Ebitda στα 442 εκατ. ευρώ από ΜΕΙΟΝ 87 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Θετικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 512,5 εκατ. ευρώ από 852,8 εκατ. πέρυσι.

Απασχολεί προσωπικό 2667 ατόμων έναντι των 2622 το 2014, ενώ για αμοιβές μελών δ.σ. και δ/ντικών στελεχών κατέβαλε 5,4 εκατ. ευρώ.

Οι ζημιές από την αποτίμηση των αποθεμάτων, λόγω πτώσης των διεθνών τιμών αργού και προϊόντων ανήλθαν στα €148 εκατ. στο Δ’ Τρίμ., οδηγώντας τα Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA στα €31 εκατ., και τα Δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα στα -€60 εκατ.