ΕΛΒΕ: Καλύπτει κατά 100% την Αμκ κατά 1,245 εκατ. ευρώ από την θυγατρική της “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΕ ΑΕ ανακοινώνει ότι  θα καλύψει το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η  Γενική Συνέλευση των μετόχων της θυγατρικής εταιρεία (100%) με την επωνυμία   “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.” με το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.245.000) .

Η αύξηση αποφασίστηκε για την αποπληρωμή δανείου της εταιρείας “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.”