ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Σε συνέχεια της από 18.02.2016 ανακοίνωσης της «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (εφεξής αναφερόμενη ως «Ελβάλ») σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της Ελβάλ από την εταιρεία «Viohalco S.A.» (εφεξής η «Διασυνοριακή Συγχώνευση»), η Ελβάλ ανακοινώνει ότι έχει υποβάλει, αίτηση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 26.02.2016…

Ενόψει ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του διακανονισμού των συναλλαγών επί των μετοχών της Ελβάλ πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής για την επιλογή του Αποθετηρίου στο οποίο πρόκειται να πιστωθούν οι νέες μετοχές μετά την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, η οποία (περίοδος επιλογής) λήγει την 29.02.2016.

 

Ενόψει των ανωτέρω η 25.02.2016 θα αποτελέσει την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Ελβάλ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ την 26.02.2016 πρόκειται να ανασταλεί η διαπραγμάτευση των μετοχών της Ελβάλ.

 

Η τελευταία ημέρα διακανονισμού των χρηματιστηριακών και εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών επί των μετοχών της Ελβάλ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν έλαβαν χώρα την 25.02.2016, θα είναι η 29.02.2016 (εφεξής η «Ημερομηνία Καταγραφής Δικαιούχων»).

 

Οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές της Ελβάλ κατά την Ημερομηνία Καταγραφής Δικαιούχων θα έχουν αποκλειστικά δικαίωμα απόληψης των νεοεκδοθησομένων μετοχών της απορροφώσας εταιρείας «Viohalco S.A.» που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, με βάση τη σχέσης ανταλλαγής που περιλαμβάνεται στους όρους του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης, όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελβάλ (www.elval.gr ).