ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ 2015- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ 2015 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Με έμφαση στη μακροβιότητα και τη διαρκή αντοχή σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, εν μέσω κεφαλαιακών ελέγχων και περιορισμού της καταναλωτικής δαπάνης, το Πλαίσιο πέτυχε και σημαντική κερδοφορία προ φόρων στα 9,3 εκ. € και διατήρηση της υγιούς χρηματοοικονομικής διάρθρωσής του. Επισημαίνεται ότι, η συγκριτική χρονιά του 2014 συνιστά την πλέον κερδοφόρα στην ιστορία του Πλαισίου, γεγονός που οδηγεί σε δυσμενείς όρους σύγκρισης των βασικών οικονομικών μεγεθών: – Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα € 272 εκ., λόγω της αβεβαιότητας για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων.

Σημάδια εξομάλυνσης κατά το τέταρτο τρίμηνο με διακριτά πιο περιορισμένη υποχώρηση του κύκλου εργασιών. – Λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) στα € 12,4 εκ. από € 25,8 εκ. και διαμόρφωση περιθωρίου EBITDA στο επίπεδο του 4,56% κυρίως λόγω της σταθερότητας των λειτουργικών εξόδων σε συνδυασμό με το μειωμένο κύκλο εργασιών. – Κέρδη προ φόρων στα € 9,3 εκ. και κέρδη μετά από φόρους στα € 6,7 εκ. . – Διαμόρφωση των ταμειακών διαθεσίμων σε πλέον των € 41 εκ. – περίπου στο 45% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης του Ομίλου, τα οποία σε συνδυασμό με τον εξαιρετικά χαμηλό δανεισμό οδηγούν σε ευρύτατη καθαρή ρευστότητα που υπερβαίνει τα € 31 εκ. . –

Σταθερότητα στο ύψος των δανειακών υποχρεώσεων και συγκράτηση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου σε υψηλότατα επίπεδα, παρά την κατά 11 εκ. επιστροφή κεφαλαίου στους Μετόχους εντός του 2015. Διατήρηση του δείκτη Δανειακής Μόχλευσης (Ξένα προς Ίδια κεφάλαια) στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 0,65 από 0,60. Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016: Η “Πλαίσιο” ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2015 – 31.12.2015, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ενοποιημένα στοιχεία (Χιλ. € ) 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014 +/-

Πωλήσεις 271.985 297.548 (8,6%) EBITDA 12.389 25.806 (52,0%)

Περιθώριο EBITDA (%) 4,56% 8,67% (4,12)

Κέρδη Προ Φόρων 9.345 22.270 (58,0%)

Καθαρά Κέρδη 6.736 16.149 (58,3%)

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,3051 0,7314

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 41.794 45.115 (7,4%)

Σύνολο Δανείων 10.645 9.979 6,7%

Καθαρός Δανεισμός (31.149) (35.136) (11,3%)

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 35.918 32.927 9,1%

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πλαισίου, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής: «Το 2015 υπήρξε, ομολογουμένως, μια από τις δυσκολότερες χρονιές για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Η διατήρηση της αβεβαιότητας για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με τους Θεσμούς αναφορικά με τα μέτρα για την ανάκαμψη της Οικονομίας, η επιβολή από την αρχή του δευτέρου εξαμήνου των κεφαλαιακών ελέγχων τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τους καταθέτες / καταναλωτές, και η σύγκριση με το 2014 που υπήρξε η καλύτερη ιστορικά χρονιά για το Πλαίσιο, συνέβαλαν στη σχετικά περιορισμένη υποχώρηση των πωλήσεών μας και στο μετριασμό της κερδοφορίας μας.

Είμαστε, ωστόσο, ικανοποιημένοι που, εν μέσω των συνθηκών αυτών, είμαστε η εξαίρεση στον κλάδο μας και πετύχαμε κέρδη πριν τη φορολογία που προσέγγισαν τα 10 εκατ. €, επίδοση που συγκρίνεται μόνο με αυτές των πλέον αποδοτικών για τον Όμιλό μας χρήσεων. Σε σχέση, τέλος, με την μερισματική πολιτική, σταθμίζοντας την εξαιρετική ρευστότητα που διαθέτουμε και την προσπάθεια της Διοίκησης για συνεχή ικανοποίηση των μετόχων, προτείνουμε τον περιορισμό μεν του ύψους του μερίσματος στα οκτώ ευρωλεπτά ανά μετοχή, που όμως συνιστά απόδοση της τάξης του 2% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής, διπλάσια του σημερινού επιτοκίου καταθέσεων. Πρέπει να επισημάνουμε, τέλος, ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα, η αποτίμηση της εταιρίας στο Χρηματιστήριο δεν υπερβαίνει παρά ελάχιστα τα Ίδια Κεφάλαιά της.»

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος προσέθεσε: «Μετά το stress test που αποτέλεσαν τα capital controls για κάθε εταιρεία και μέσα στη μουδιασμένη αγορά του τελευταίου τρίμηνου, το Πλαίσιο πετυχαίνει σημαντική κερδοφορία μετά από φόρους και την ίδια στιγμή κερδίζει μερίδιο σε κάθε βασική προϊοντική κατηγορία που δραστηριοποιείται. Έχοντας ένα πολύ υγιές και ανθεκτικό δίκτυο καταστημάτων (με επιλεγμένα σημεία πώλησης που οδηγούν τις πωλήσεις ανά κατάστημα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο της αγοράς) και παράλληλα υψηλή ρευστότητα, προχωρούμε στο άνοιγμα υπερκαταστήματος 2.500 τ.μ. στη Δάφνη. Το superstore της Δάφνης είναι επένδυση αξίας 2.500.000 €, περιλαμβανομένου του αποθέματος, και είναι ένα από τα βήματα της στρατηγικής ανάπτυξης του Πλαισίου για το 2016.»