ΔΕΗ: Έκτακτη Γ.Σ. στις 14 Δεκεμβρίου για τροποποίηση καταστατικού και Πολιτικής Αποδοχών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, μέσω τηλεδιάσκεψης, συγκάλεσε για τις 14 Δεκεμβρίου 2023 η ΔΕΗ για τη συζήτηση και έγκριση της τροποποίησης άρθρων του καταστατικού της αλλά και της Πολιτικής Αποδοχών.

Ειδικότερα, η έκτακτη Γ.Σ. καλείται να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 9, 10, 11, 15, 15α, 18 και 18α του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

2. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της ΔΕΗ Α.Ε.

3. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου 2023 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’ π.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου.