ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ: Αγορά ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 31.05.2022 σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, προέβη στις 16 Νοεμβρίου 2023 σε αγορά 2.859 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,46 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 24.190,96 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η εταιρεία κατέχει συνολικά 1.063.357 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,59% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και κατ’ εφαρμογή του υπ’ αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.

Αγορά Ιδίων Μετοχών