Αύξηση κερδών, πτώση τζίρου για Γενική Εμπορίου – Ποιες οι προοπτικές για το 2016

Μικτές αποκλίσεις παρουσιάζουν τα επιτευχθέντα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου και της μητρικής εταιρίας Γενική Εμπορίου.

Ειδικότερα, οι προσπάθειες της διοίκησης για τη διατήρηση του κύκλου εργασιών των εταιρειών του ομίλου, που δραστηριοποιούνται στο τομέα του υδραυλικού επαγγελματικού εξοπλισμού, τουλάχιστον στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης, επικεντρώθηκαν ξανά στα λιγοστά μεγάλα ιδιωτικά έργα και τη συνεχή προσπάθεια αύξησης των άμεσων ή έμμεσων πωλήσεων εκτός συνόρων, με κύριο μοχλό την θυγατρική Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος Α.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, ενώ η μητρική εταιρεία κατάφερε τη διατήρηση του τζίρου της στα ίδια περσινά επίπεδα, η θυγατρική Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος Α.Ε., επηρεασμένη από την αρνητική συγκυρία, παρουσίασε πτώση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση σε ποσοστό 19,50%, με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών του τομέα του υδραυλικού επαγγελματικού εξοπλισμού του ομίλου να περιορισθεί κατά 9,45%. Αντίθετα ο κύκλος εργασιών της κατά 100% θυγατρικής Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο της προηγούμενης χρήσης. 

Συνέπεια των ανωτέρω ήταν ο περιορισμός του κύκλου εργασιών του ομίλου κατά 4,96% σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2014, υποχωρώντας στα 23,66 εκατ. ευρώ από 24,9 εκατ. ευρώ το 2014.

Σε αντίθεση με τον κύκλο εργασιών, το περιθώριο μικτού κέρδους του ομίλου και της μητρικής αυξήθηκε και διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 23,79% και 21,32% αντίστοιχα, έναντι 22,71% και 20,66% στην προηγούμενη χρήση. Στη διαμόρφωση του μικτού κέρδους του ομίλου, πέραν του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της μητρικής εταιρείας, συνετέλεσαν και οι εξαγωγές της θυγατρικής Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος Α.Ε., που πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερα αυξημένα περιθώρια μικτού κέρδους. Οι εξαγωγές της θυγατρικής ανήλθαν και πέρυσι σε ποσοστό 22,3% των συνολικών της πωλήσεων.

Σε ότι αφορά τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν στο 1,66 εκατ. ευρώ από το 1,5 εκατ. ευρώ το 2014, τα αποτελέσματα προ φόρων βελτιώθηκαν από 1,008 εκατ. στα 1,18 εκατ. και τα καθαρά αποτελέσματα από τα 627 χιλ. στα 757 χιλ. ευρώ. Η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας θα προτείνει στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος, ενώ αντίθετα προσανατολίζεται στο να προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου. (0,0300 ευρώ ανά μτχ)

 

Σε ό,τι αφορά στις διαγραφόμενες προοπτικές για το 2016, η διοίκηση της Γενικής Εμπορίου και Βιομηχανίας σημειώνει: «Οι στόχοι των εταιριών του ομίλου παραμένουν ρεαλιστικοί και προσαρμοσμένοι στη σκληρή πραγματικότητα της οικονομίας και δεν διαφοροποιούνται, στη νέα χρήση, από τους αντίστοιχους των τελευταίων ετών, μετά και τη νέα δυσάρεστη τροπή των πολιτικών και οικονομικών συνθηκών της χώρας. Ταυτόχρονα κάθε αισιοδοξία της διοίκησης για γρήγορη και άμεση ανάκαμψη της εγχώριας αγοράς περιορίζεται και οι προσπάθειες πλέον στρέφονται στην περαιτέρω επέκταση στις χώρες του εξωτερικού.

Αντίθετα, η ετοιμότητα των εταιριών του ομίλου για την άμεση ικανοποίηση κάθε είδους ζήτησης αποτελούν τους πυλώνες που θα στηρίξουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση και την κατά το δυνατόν αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας τους ενάντια στις επικρατούσες συνθήκες.

Περαιτέρω η επιτευχθείσα ορθολογικότερη στελέχωση και οργάνωση των εταιριών του ομίλου, η αναδιάρθρωση των δανεικών κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και η ευελιξία στην πολιτική προμήθειας και διατήρησης ικανοποιητικού αποθέματος, αντανακλούν τις θετικές εκτιμήσεις και προσδοκίες της διοίκησης για τη γρήγορη αντιστροφή του αρνητικού κλίματος της αγοράς».

 

  Τελευταίων 7 ημερών 0,279 0,392 22,33 37.185 43 12.809
  Τελευταίων 30 ημερών 0,270 0,392 35,00 59.164 87 19.033
  Τελευταίων 3 μηνών 0,253 0,392 26,00 102.272 217 31.730
  Τελευταίων 6 μηνών 0,253 0,392 13,17 206.696 341 64.669
  Τελευταίων 12 μηνών 0,253 0,393 26,00 338.099 604 106.989