ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-2015: Με ιστορικό P/e 3,62 και P/bv 0,32. Ο ΔΔΜ στο 0,56

ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

Με κέρδη μετά από φόρους 33,18 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,27 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014 (αύξηση 677% σε σχέση με το 2014), σημαντική ενίσχυση των (EBITDA) στα 80,70 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 42,35 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014 (αύξηση 91%) και αύξηση των ενοποιημένων Πωλήσεων στα 277,63 εκατ. ευρώ έναντι 266,66 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014 (αύξηση 4%).

Ο Όμιλος επέτυχε τα προαναφερόμενα αποτελέσματα δραστηριοποιούμενος σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον με επιδεινούμενες συνθήκες ρευστότητας και με επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων από το β’ εξάμηνο του 2015. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων επετεύχθη μέσω της αύξησης του κύκλου εργασιών και της μείωσης του λειτουργικού κόστους. 

Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε σημαντικά λόγω της ενεργητικής διαχείρισης των δρομολογίων των πλοίων που οδήγησε αφενός σε βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο και αφετέρου σε εξοικονόμηση καυσίμων. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη μείωση της τιμής των καυσίμων καθώς και τη διαχρονική προσπάθεια περιορισμού και συγκράτησης των δαπανών, είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2015 σε Ευρώ 376,23 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,96 ανά μετοχή. Στο ταμπλό στα 0,6260 ευρώ, με κφση 120 εκατ. ευρώ, με κίνηση εφέτος 0,4900 με 0,7000 ευρώ, με μέσο όρο τιμής στο 0,6000 ευρώ και με μικρές συναλλαγές 281,4 χιλ. τμχ. Θετική απόδοση +25,20%, την κάνουν να ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Με ιστορικό P/e 3,62 και  P/bv 0,32. Ο ΔΔΜ στο 0,56.