Ανακοινώσεις VIOHALCO SA/NV: Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης διασυνοριακής συγχώνευσης

Ανακοίνωση της Viohalco S.A. Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2016 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα συνιστούν ρυθμιζόμενες πληροφορίες ως αυτές ορίζονται στο Βελγικό Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.

Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης διασυνοριακής συγχώνευσης Σύμφωνα με τους όρους του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Viohalco S.A, εταιρίας περιορισμένης ευθύνης εγκαθιδρυμένης σύμφωνα με τους νόμους του Βελγίου, (εφεξής αναφερόμενη ως «Viohalco») έχει παρασχεθεί στους μετόχους των απορροφώμενων εταιριών, ήτοι της εταιρίας «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής αναφερόμενης ως «Ελβαλ»), της εταιρίας «ΔΙΑΤΟΥΡ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής αναφερόμενης ως «Διατουρ»), της εταιρίας «ALCOMET Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρία Χαλκού και Αλουμινίου» (εφεξής αναφερόμενης ως «Alcomet») και της εταιρίας «EUFINA S.A.» (εφεξής αναφερόμενης ως «Eufina» και από κοινού με τις Ελβαλ, Διατουρ και Alcomet, οι «Απορροφώμενες Εταιρίες») δικαίωμα επιλογής σε σχέση με τον ακέραιο αριθμό των συνολικών νέων μετοχών που θα εκδοθούν, ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής συγχωνεύσεως μεταξύ των Απορροφώμενων Εταιριών και της Viohalco , ως Απορροφώσας Εταιρίας.

Συγκεκριμένα, έχει παρασχεθεί στους μετόχους των Απορροφώμενων Εταιριών το δικαίωμα να επιλέξουν, με την υποβολή στην αντίστοιχη Απορροφώμενη Εταιρία ειδικού εντύπου δηλώσεως, να παραλάβουν τις νέες μετοχές της Viohalco μέσω ενός θεματοφύλακα, άλλου από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (στο εξής «ΚΑΑ»).

Η Viohalco ανακοινώνει ότι, από την ημερομηνία της Ανακοίνωσης αυτής το προαναφερόμενο έντυπο επιλογής για την άσκηση (δήλωση) του σχετικού δικαιώματος επιλογής από τους μετόχους των Απορροφώμενων Εταιρειών έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Viohalco και της Ελβαλ (www.viohalco.com , www.elval.gr) και έχει ακόμα καταστεί διαθέσιμο στους μετόχους των Διατουρ, Alcomet και Eufina. Η περίοδος ασκήσεως του δικαιώματος επιλογής έχει οριστεί από 18 Φεβρουαρίου 2016 έως 29 Φεβρουαρίου 2016. Το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που θα ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχωνεύσεως και την παράδοση των νέων μετοχών της Viohalco στους μετόχους των Απορροφώμενων Εταιριών, παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία Περιγραφή ενέργειας

18.02.2016 – Διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελβαλ, Διατουρ και Alcomet σχετικά με την έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης* – Έναρξη της Περιόδου Επιλογής για την παράδοση των νέων μετοχών.

*Η διασυνοριακή συγχώνευση έχει ήδη εγκριθεί και από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της EUFINA στις 4 Φεβρουαρίου 2016. 24.02.2016 Έκδοση πιστοποιητικού προ της διασυνοριακής συγχωνεύσεως από το Υπουργείο Οικονομικών, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

25.02.2016 Υποβολή στο Χρηματιστήριο Αθηνών αίτησης σχετικά με την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Ελβαλ – Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Ελβαλ στο Χρηματιστήριο Αθηνών και έξω-χρηματιστηριακής συναλλαγής.

26.02.2016 -Αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Ελβαλ -Υπογραφή του βελγικού συμβολαιογραφικού εγγράφου για την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχωνεύσεως. 29.02.2016 Λήξη της περιόδου επιλογής.

04.03.2016 Παράδοση των νέων μετοχών της Viohalco στους μετόχους των Απορροφώμενων Εταιριών, είτε μέσω του ΚΑΑ είτε μέσω ενός άλλου θεματοφύλακα κατόπιν ασκήσεως (ή όχι) του δικαιώματος επιλογής.

07.03.2016 Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Viohalco ταυτοχρόνως στο Euronext Brussels και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι προαναφερόμενες ημερομηνίες είναι μόνο ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιηθούν