Χ.Α: Να τι deals ανακοινώθηκαν λίγες μέρες πριν την εκπνοή του 2017

_____________ 

Οι επιχειρηματικές συμφωνίες που ανακοινώθηκαν λίγο πριν την εκπνοή του 2017 παρουσιάζουν ενδιαφέρον αφού οι εισηγμένες εταιρίες γνωρίζοντας τα ταμειακά τους αποθέματα λίγο πριν το τέλος της χρονιάς και έχοντας κάνει τον προυπολογισμό της επόμενης φροντίζουν είτε να αξιοποιήσουν την πλεονάζουσα ρευστότητα σε επενδύσεις που έχουν νόημα και προστιθέμενη αξία ή απλώς αποκτούν νέα επιχειρηματικά στοιχήματα υπό νέα διοίκηση.

 • Να τι deals ανακοινώθηκαν λίγες μέρες πριν την εκπνοή του 2017: 

Πλαστικά Θράκης: Απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ε.ΒΙ.ΣΑΚ Ελληνική Βιομηχανία Σάκκων και Ειδών Πλαστικής Ύλης Α.Ε.» έναντι τιμήματος 2,49 εκατ. ευρώ.

 • Το αντικείμενο δραστηριότητας είναι η κατασκευή πλαστικών σάκων πολυαιθυλενίου για τη συσκευασία λιπασμάτων και πρώτων υλών πλαστικών.
 • Η παραγωγική δυναμικότητα της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 26 εκ. πλαστικούς σάκους και ρολά σε ετήσια βάση.
 • Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων σε 3,7 εκατ. ευρώ ενώ τα ενσώματα πάγια ήταν κοντά στο 1 εκατ. ευρώ.
 • Ο Κύκλος Εργασιών για το σύνολο του 2016 ανήλθε σε 3,1 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 109 χιλ. ευρώ.
 • Η ταμειακή θέση της εταιρίας ήταν 1,4 εκατ. ευρώ χωρίς να εμφανίζει τραπεζικό δανεισμό.
 • Αν και η συνεισφορά στην δραστηριότητα του Ομίλου φαίνεται σχετικά μικρή (φέτος τα Πλαστικά Θράκης θα έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 300 εκατ. ευρώ) το τίμημα με βάση τα παραπάνω φαίνεται πολύ ικανοποιητικό για τους μετόχους των ΠΛΑΘ.
 • Ενδεχομένως το χαμηλό τίμημα να συνδέεται και με τις πρόσφατες τάσεις που επικρατούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την μειούμενη χρήση της πλαστικής σακούλας.

Quest Holdings: Η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε.» εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “ΓΟΥINT ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.” έναντι τιμήματος 2,9 εκατ. ευρώ.

 • Η εξαγορασθείσα εταιρεία διαθέτει φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2.994 MW στη θέση «Δρόμος Βυλλιώτικος» Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας.
 • Το τίμημα αντιστοιχεί σε αποτίμηση μικρότερη  από 1 εκατ. ευρώ ανά MW χωρίς όμως να διευκρινίζεται στην συμφωνία αν το τίμημα αφορά την επιχειρηματική αξία ή αφορά μόνο την αξία των μετοχών.
 • Στον τελευταίο διαθέσιμο ισολογισμό της εταιρίας (2013) ο καθαρός δανεισμός ήταν 2,3 εκατ. ευρώ και ο κύκλος εργασιών 1 εκατ. ευρώ περίπου.
 • Στα 5 εκατ. ευρώ επιχειρηματική αξία ο όμιλος πλήρωσε αποτίμηση 1,67 εκατ. ευρώ.
 • Με βάση τον ισολογισμό του εννεαμήνου η Quest παραμένει και μετά την εξαγορά με αρνητικό δανεισμό (28,3 εκατ. ευρώ).

Σφακιανάκης: Η Σφακιανάκης απέκτησε 49,55% των μετοχών της SPEEDEX A.E. Ταχυμεταφορών από την Φουρλής η οποία ενοποιούσε την εταιρία με την μέθοδο της καθαρής θέσης χωρίς να έχει επίπτωση στην κατάσταση των αποτελεσμάτων της.

 • Σύμφωνα με την ανακοίνωση «το τίμημα της συναλλαγής χρηματοδοτήθηκε από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, κατεβλήθει μετρητοίς στον πωλητή και το ύψος του ήταν τέτοιο ώστε δεν υπήρξε ουσιαστική μεταβολή στη ρευστότητα της εταιρείας».
 • Από την συνέχεια της ανακοίνωσης γίνεται αντιληπτό ότι η Speedex βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης των δανείων της. Tο 2016 η εταιρία εμφανίζει τζίρο 33,5 εκατ. ευρώ και κέρδη 350 χιλ. ευρώ.
 • Αν και το τίμημα δεν αναφέρεται πιθανότατα η πώληση της από την Φουρλής θα απελευθερώσει κάποιες εμπράγματες εξασφαλίσεις που ο όμιλος χρησιμοποιούσε για την διατήρηση των δανείων της Speedex.

M.X.