Χ.Α: +11,9% ο καθαρός δανεισμός στα 22,3 δις ευρώ

Όπως πάντα κάθε εξαμηνιαία και ετήσια δημοσίευση αποτελεσμάτων δίνει πιο αξιόπιστα συμπεράσματα για την χρηματοοικονομική εικόνα των εισηγμένων, καθώς η συμμετοχή του συνόλου είναι πιο αντιπροσωπευτική στην ερμηνεία των τάσεων παρά τον όποιο θόρυβο προκαλούν κάποιες ακραίες μεταβολές.

Από την εικόνα του εξαμήνου προκύπτει ότι οι εταιρίες άρχισαν δειλά-δειλά να κινούνται προς την μόχλευση των ισολογισμών τους παρά την δυσκολία εύρεσης νέων κεφαλαίων απευθείας από το τραπεζικό σύστημα.

Σε αυτό έχει συμβάλει ο εξορθολογισμός του κόστους δανεισμού –ειδικά για όσες εταιρίες αξίζουν λόγω δομής να έχουν χαμηλότερα επιτόκια- αλλά και η εξεύρεση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο ή από funds (EBRD/IFC).

Επιπλέον μετά από μια περίοδο αυστηρής πολιτικής διακράτησης διαθεσίμων τα μετρητά άρχισαν να επιστρέφονται στους μετόχους ή να χρησιμοποιούνται για την αύξηση της δραστηριότητας ή την μείωση του κόστους.

Σε αυτό έχει παίξει ρόλο και το επιτόκιο των τραπεζικών καταθέσεων αφού πλέον δεν προσφέρει κάποιο ικανοποιητικό εισόδημα στην εταιρία.  Να ποιες είναι οι κυριότερες αναγνώσεις από τους ισολογισμούς του εξαμήνου:

  • Ο Δανεισμός ως απόλυτο νούμερο:

Το σύνολο των εισηγμένων εταιριών παρουσιάζει αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 11,9% στα 22,3 δις ευρώ. Η αύξηση έρχεται κυρίως από το μακροπρόθεσμο κομμάτι της μόχλευσης (+11% στα 20,9 δις ευρώ) και λιγότερο από τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (+3,6%, 10,7 δις ευρώ) καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα παρέμειναν σταθερά στα 9,3 δις ευρώ (+0,7%).

Οι μεγάλες διαφορές που παρατηρούνται στα επιπλέον 2,3 δις ευρώ του εξαμήνου σχετίζονται με

  • α) εποχικούς παράγοντες που αφορούν το κεφάλαιο κίνησης
  • β) την διανομή μερισμάτων ή έκτακτων επιστροφών κεφαλαίου που μείωσαν τα ταμειακά διαθέσιμα και
  • γ) την επένδυση των διαθεσίμων τους σε πάγια, κίνηση η οποία γίνεται πιο εμφανής σε εταιρίες με αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων.

Ο βασικός αριθμοδείκτης μόχλευσης (Σχέση ιδίων προς Ξένα Κεφάλαια) του ΧΑ βρίσκεται στο 1,438 έναντι 1,621 στην αρχή του έτους υποδηλώνοντας αύξηση της μόχλευσης παρά την αύξηση της κερδοφορίας των εισηγμένων εταιριών κατά 1,1 δις ευρώ.

  • Ωστόσο η αύξηση του δανεισμού στις επιμέρους εταιρίες θα πρέπει να κριθεί και σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που διαθέτουν, αφού το μέγεθος του δανεισμού μιας εταιρίας κρίνεται ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας της αλλά και με την σχέση που έχουν την καθαρή της θέση.

Αν για παράδειγμα μια εταιρία έχει σχέση ιδίων προς ξένα «4 φορές» αυτό δείχνει ότι για κάθε ένα ευρώ που χρωστάει έχει 4 ευρώ ίδια κεφάλαια.

  • Το αν καταφέρνει να παράγει ταμειακές ροές οι οποίες να εξυπηρετούν επαρκώς αυτή την σχέση προσδιορίζει και την σχέση της κεφαλαιοποίησης που έχει με την καθαρή θέση.