Χαιδεμένος: Τι έδειξε το δικό του 12μηνο…

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ: Ζημίες 1,2 εκατ. ευρώ από 1,56 εκατ. ευρώ στο 2013. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε σε 18,22 από 21,22 εκατ. ευρώ, ενώ τα ebitda ανήλθαν σε 1,21 εκατ. από 1,34 εκατ. πέρυσι.

Στα 40,3 εκατ. το Ενεργητικό του ομίλου έναντι των 43,6 εκατ. στη λήξη του 2013. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεiα: 20,63 εκατ. Αυλα περιουσιακά στοιχεία: -0- εκατ. Επενδύσεις σε ακίνητα: -0- εκατ. ευρώ.

  • Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: -0- εκατ. Αποθέματα: 3,74 εκατ. έναντι 3,48 εκατ. Απαιτήσεις από πελάτες: 6,78 εκατ. από 8,19 εκατ. Λοιπά κυκλοφορούντα 9,06 εκατ. (*Ταμειακά διαθέσιμα: 8,87!! εκατ. ευρώ.)
ΧΑΙΔΕ(Ι): Και στα 17,3 εκατ. το σύνολο των υποχρεώσεων (από τα 19,3 εκατ. στο 20123). Μακροπρόθεσμες δανειακές 84,5 χιλ.ευρώ. Προβλέψεις-λοιπές μακροπρόθεσμες: 2,32 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές 12,18 εκατ. από 13,54 εκατ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 2,7 εκατ. ευρώ.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 23 εκατ. ευρώ… και δείκτης δανειακής μόχλευσης 0,14!. Στα 1,06 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των 0,99 εκατ. ευρώ του 2013.
Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών του στελεχών κατέβαλε το ποσό των 0,79 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 174 ατόμων έναντι των 171 πέρυσι.
ΧΑΙΔΕ(ΙΙ): Αποτιμάται σε 8,07 εκατ. ευρώ με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,35. Διαπραγματεύεται τώρα στο 0,9680 ευρώ με ελάχιστο – μέγιστο 2015 στα 0,2100 και 0,9680 ευρώ. δεν έχει κάνει πράξη εδώ και έξι εβδομάδες και αμφιβάλλουμε αν θα ξανακάνει εφέτος!!!

 

Print Friendly, PDF & Email