ΧΑΛΚΟΡ: Χάρισε μεγάλες αποδόσεις από τα χαμηλά της – Τι δείχνει ο απολογισμός 6μήνου

ΧΑΛΚΟΡ: Αποτιμάται σε 95,81 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής στα 0,9460 ευρώ. ΧΑΜ – ΥΨΗΛΟ 2017 στα 0,4210 και 1,0200 ευρώ… Στο +124,7% από την αρχή του έτους…

ΤΙΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 22.12.1996 στα 3,8100 ευρώ .

Στην ΜΚΕ οριακά θετική (τιμή 23.4.2010 στα 0,9400) με κίνηση στο εύρος 0,1930 και 1,4200 ευρώ.

Τα 0,1930 τα έγραψε στις 25 ΦΕΒΡ 2016(!) και έκτοτε σε διάστημα 18μηνου περίπου, βγάζει αντίδραση +390%.

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ στο ταμπλό… Από τα… 7,0000 ευρώ προ 17,5 χρόνων στα 0,1930 πριν 18Μ και – 97% περίπου.. Κι από τα 0,1930 στα… 0,9460 και +390%…

_____
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 97,2 εκατ. ευρώ από 90,2 εκατ. ευρώ.
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 217 εκατ. ευρώ από 240 εκατ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 148 εκατ. ευρώ από 107 εκατ.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 9,7 εκατ. ευρώ από 17,6 εκατ.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 355 εκατ. ευρώ από 323 εκατ.
Σχετική εικόνα
ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 465,3 εκατ. ευρώ από 353,6 εκατ.ευρώ το 2016
Κέρδη μετά από φόρους 6,8 εκατ. ευρώ από 0,7 εκατ.
Κέρδη EBITDA 23,8 εκατ. από 17 εκατ. ευρώ…
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες 87,5 εκατ. από 48,5 εκατ. ευρώ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 140,5 εκατ. από 119 εκατ. ευρώ το 2016.
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες  ΕΚΡΟΕΣ 44 εκατ. ευρώ από 21 εκατ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ από επενδυτικές δραστηριότητες: ΕΚΡΟΕΣ 3,7 εκατ. ευρώ από 3,7 εκατ.
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ κατά 47,7 εκατ. από ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ πέρυσι 24,7 εκατ.
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1,37 εκατ. ευρώ…
ΥΓ1: ΑΣΧΗΜΗ ΤΡΟΠΗ ΕΛΑΒΑΝ οι ελεύθερες ταμειακές ροές του ομίλου.
ΥΓ2: Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ διαμορφώθηκε στο 3,6 απαράδεκτος με μια λέξη
ΥΓ3: Η σχέση P/Ε 14 με κέρδη 6μηνου – δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης.
ΥΓ4: ΝΕΤ DEBT/EBITDA προφανέστατα ΟΧΙ ΚΑΛΗ
ΥΓ5: P/BV 0,98
ΥΓ6: ΑΜΟΙΒΕΣ ικανοποιητικές
____________________________________
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
Η Χαλκόρ με τις από 03.05.2017 και 04.05.2017 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της
αποφάσισε να πωλήσει και μεταβιβάσει προς τη μη εισηγμένη εταιρεία Ελβάλ το 88,88% του
μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Sofia Med αντί συνολικού τιμήματος των Ευρώ 101,2
εκατ., το οποίο θεωρείται εύλογο και δίκαιο βάσει έκθεσης ανεξάρτητου ορκωτού εκτιμητή. Εντός
του πρώτου εξαμήνου του 2017 έχει καταβληθεί ποσό Ευρώ 15 εκατ. και το υπόλοιπο αναμένεται
να καταβληθεί μέχρι 31.12.2017. Οι Γενικές συνελεύσεις των εταιρειών έχουν ήδη εγκρίνει την
κίνηση αυτή.
Σχετική εικόνα
Στα πλαίσια της πώλησης των μετοχών στην Ελβάλ από την οποία η Χαλκόρ θα λάβει 86,2 εκατ.
ευρώ μέχρι 31.12.2017, η Εταιρεία διαπραγματεύεται με τους ομολογιούχους για την μερική
αποπληρωμή του ομολογιακού της δανείου αξίας Ευρώ 162,5 εκατ. με παράλληλη επέκταση της
λήξης του ομολογιακού σε βάθος πενταετίας που διασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητά της. Ως
εκ τούτου, έλαβε απόφαση των ομολογιούχων (waiver – letter of consent) για την μη πληρωμή
ομολογίας λήξης Ευρώ 9,0 εκατ. στις 27.06.2017 με δυνατότητα πληρωμής μέχρι και την
30.11.2017.
Με απόφασή του στις 19.07.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Χαλκόρ αποφάσισε την έναρξη
προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της μη εισηγμένης στο
Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας Ελβάλ από την Χαλκόρ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68
παρ. 2 και 69-77α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως
ισχύουν. Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η Ιουλίου 2017.
Οι δύο εταιρείες ανέθεσαν στον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» να προβεί στην αποτίμηση των Συγχωνευόμενων Εταιριών και τη σύνταξη
της σχετικής έκθεσης αποτίμησης, καθώς και στην ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία «ABACUS
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να προβεί στην διαπίστωση της λογιστικής
αξίας των περιουσιακών στοιχείων των Συγχωνευομένων Εταιριών και να συντάξει τη σχετική
έκθεση.
  • Στη φάση αυτή δεν έχει διενεργηθεί αποτίμηση των Συγχωνευομένων Εταιριών, ούτε έχει
    προταθεί σχέση ανταλλαγής μετοχών. Η Χαλκόρ εκτιμά ότι η σκοπούμενη συγχώνευση θα έχει
    ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31.12.2017

ΤΟΝ Δεκέμβριο του 2016, η Εταιρεία εισέφερε κατεχόμενες μετοχές της Ελληνικά Καλώδια 21.431.038
ήτοι ποσοστό 72,53%, και απέκτησε 47.847.092 μετοχές στης Cenergy Holdings SA (25%). Συνέπεια της πράξης αυτής ήταν η απώλεια ελέγχου της Ελληνικά Καλώδια και Στήλμετ.

________________

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Μακροπρόθεσμα χειρότερα δεν γίνεται για την πορεία της εταιρείας και της μετοχής της λόγω της επικείμενης συγχώνευσης με την εξαιρετική ΕΛΒΑΛ. Βραχυπρόθεσμα όλα παίζονται από την σχέση ανταλλαγής κι από το αν η ΒΙΟ θα της φερθεί τόσο φιλεύσπλαχνα όσο φέρθηκε στα ΕΛΚΑ