ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.: Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗΣ 2016

Η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της ανακοινώνουν τα ενοποιημένα οικονομικά τους αποτελέσματα για τη χρήση 2016 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε το 2016 σε 692,9 εκ. ευρώ έναντι 751,1 εκ. ευρώ για το 2015 σημειώνοντας πτώση κατά 7,7%. Η θετική επιρροή από την αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 4,4% αντισταθμίστηκε από την πτώση της μέσης τιμής του χαλκού, η οποία διαμορφώθηκε χαμηλότερα, σε 4.399 ευρώ ανά τόνο στο 2016, έναντι 4.952 ευρώ ανά τόνο το 2015 μειωμένη κατά 11,1%, επηρεασμένη από την πτωτική πορεία στο πρώτο μισό του έτους. Tα ενοποιημένα μικτά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν σημαντικά φτάνοντας σε 39,9 εκ. ευρώ έναντι 16,2 εκ. ευρώ το 2015 και τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν για το 2016 σε κέρδη 35,3 εκ. ευρώ έναντι 14,9 εκ. ευρώ το 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδος 19,6 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 3,6 εκ. ευρώ το 2015. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν το 2016 σε ζημία 1,0 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 30,4 εκ. ευρώ το 2015. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε κέρδη 1,9 εκ. ευρώ ή 0,0196 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 30.8 εκ. ευρώ ή 0,3045 ευρώ ανά μετοχή το 2015.

Όσον αφορά την πορεία της μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 420,5 εκ. ευρώ για το 2016 έναντι 451,7 εκ. ευρώ το 2015 επηρεασμένος από την πτωτική πορεία του χαλκού ιδιαίτερα κατά το πρώτο μισό της χρήσης, αρνητική επιρροή που αντιστράφηκε μερικώς από την αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1% και το βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2016 σε κέρδη 22,6 εκ. ευρώ έναντι κερδών 14,3 εκ. ευρώ το 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδος 15,8 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 7,6 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα προ φόρων, ανήλθαν το 2016 σε ζημία 22,7 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 9,4 εκ. ευρώ το 2015. Σε επίπεδο εταιρίας το αποτέλεσμα επηρεάστηκε από την υποτίμηση της συμμετοχής στη θυγατρική Sofia Med κατά 23,0 εκ. ευρώ. To αποτέλεσμα προ φόρων πριν την πρόβλεψη για υποτίμηση ανέρχεται σε κερδοφορία 0,2 εκ. ευρώ. Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 21,0 εκ. ευρώ έναντι 11,2 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η επίδραση της διακύμανσης των τιμών του χαλκού στις διεθνείς αγορές στο αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων των ενοποιημένων μεγεθών ήταν θετική, ανερχόμενη σε 4,9 εκ. ευρώ έναντι αρνητικής το 2015 ανερχόμενης σε 14,7 εκ. ευρώ. Σε επίπεδο Eταιρείας η θετική επιρροή ανήλθε σε 3,3 εκ. ευρώ έναντι ζημίας 6,5 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Η θετική επίδραση προέρχεται από την ιδιαίτερα αυξητική πορεία του χαλκού το τελευταίο δίμηνο του έτους.

Κατά τη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής Ελληνικά Καλώδια, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2016 αποφασίστηκε η ανταλλαγή των κατεχόμενων μετοχών της Ελληνικά Καλώδια από τη Χαλκόρ με μετοχές της εταιρίας Cenergy Holdings. Το αποτέλεσμα της ανταλλαγής σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε κέρδος 0,6 εκ. ευρώ. που επηρέασε τα αποτελέσματα χρήσης από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Τo χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από εταιρίες εδραιωμένες στην πρώτη γραμμή κλάδων υψηλής ανάπτυξης, όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και οι κατασκευές.

 

Για το 2017, η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της θα συνεχίσουν να έχουν ως κύριο στρατηγικό τους στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς ειδικά σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς τους σε νέες αγορές οι οποίες παρουσιάζουν δυνατότητες και προοπτικές υψηλότερης ανάπτυξης, στοχεύοντας σε αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας στο μέγιστο.

 

 

Δημοσίευση την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

 

Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2016 – 31.12.2016 μαζί με τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.halcor.com, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr.