ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της ανακοινώνουν τα ενοποιημένα οικονομικά τους αποτελέσματα για το εξάμηνο 2016, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στο πρώτο εξάμηνο του 2016 σε 563,2 εκατ. ευρώ έναντι 629,5 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2015, μειούμενος κατά 10,5%. Η μέση τιμή του χαλκού για το πρώτο εξάμηνο του 2016 μειώθηκε κατά 20,8% στα 4.213 ευρώ ανά τόνο έναντι 5.317 ευρώ ανά τόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2015, ενώ η τιμή του ψευδάργυρου ήταν κατά μέσο όρο 1.611 ευρώ ανά τόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2016 έναντι 1.912 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2015 μειωμένη κατά 15.6%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν για το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε κέρδη 35,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 36,5 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2015. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) για το εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν σε κέρδος 20,3 εκατ. ευρώ έναντι 19,9 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2015. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, ανήλθαν το εξάμηνο του 2016 σε κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,4 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2015. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ ή 0,0040 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 4,7 εκατ. ευρώ ή 0,0468 ευρώ ανά μετοχή το εξάμηνο του 2015.

Όσον αφορά στην πορεία της μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 218,9 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο του 2016 έναντι 229,9 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2015 μειωμένος κατά 4,8%, ακολουθώντας την καθοδική πορεία στις τιμές των μετάλλων που μερικώς αντισταθμίστηκε από τους αυξημένους όγκους πωλήσεων κατά 9.1%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το εξάμηνο του 2016 σε κέρδη 9,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 11,0 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδος 6,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 7,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους, ανήλθαν το εξάμηνο του 2016 σε κέρδη 2,0 εκατ. ευρώ έναντι οριακών ζημιών 0,1 εκατ. ευρώ για το πρώτο μισό του 2015.

Για το υπόλοιπο του 2016, η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της θα συνεχίσουν να έχουν ως κύριο στρατηγικό τους στόχο την περαιτέρω αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς τους σε νέες αγορές οι οποίες παρουσιάζουν δυνατότητες και προοπτικές υψηλότερης ανάπτυξης.