ΥΑLCΟ: Στο +300% εφέτος, τι διασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότηση της για τα επόμενα πέντε έτη

YALCO-απάντηση: Η εταιρεία αποτιμάται σε 2,14 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,1620 ευρώ… Στο -12,5% από την αρχή του 2017 με συνολικές συναλλαγές περί τα 200 χιλ. τμχ. ΤΙΜΗ 02.1.2017: 0,0400 ευρώ και +305%…

Τα EBITDA του Ομίλου που αφορούσαν την τρέχουσα χρήση διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2015, ως αποτέλεσμα της σταθεροποίησης των πωλήσεων και της περαιτέρω μείωσης των δαπανών.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 56,8% στα 1,07 εκατ.ευρώ από 2,5 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας.

ΥΑΛΚΟ: Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου μετά και από την αποτίμηση των δανείων της Εταιρείας σε εύλογη αξία, ως συνέπεια της σημαντικής βελτίωσης των όρων των δανείων σε σχέση με τους όρους δανεισμού της αγοράς, αλλά και του λογιστικού χειρισμού του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ανήλθαν σε 4,08 εκατ. ευρώ.

Τα αντίστοιχα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 2016 διαμορφώθηκαν στα Ευρώ 2,33 εκατ. ευρώ από ζημίες 3,82 εκατ. ευρώ το 2015.

ΠΡΟΣΟΧΗ: EBITDA 573 χιλ. ευρώ από 280 χιλ. ευρώ το 2015… Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το 2016 παρουσίασαν σταθεροποιητική τάση και διαμορφώθηκαν στα 22,8 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά μόλις -2,1% έναντι του 2015, παρά τη δύσκολη οικονομική και πολιτική συγκυρία του 2016.

YALCO: Το σημαντικότερο γεγονός αποτελεί η συμφωνία αναχρηματοδότησης που υπογράφηκε στις 23.12.2016 και διασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότηση της Εταιρείας για τα επόμενα πέντε έτη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις 23 Δεκεμβρίου 2016 η Εταιρεία σε συνεργασία με τις δανείστριες τράπεζές της ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού. Κατά συνέπεια την 31 Δεκεμβρίου 2016 δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις.

  • Η νέα συμφωνία κατέστησε το σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας ενήμερο, μείωσε κατά σχεδόν 60% το κόστος χρηματοδότησής της και εξασφάλισε τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση της Εταιρείας με νέα κεφάλαια κίνησης.

Έµφαση Θέµατος: Εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 2.2 των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται ότι λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως εμφανίζονται στην εταιρική και ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016 είναι κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 της παρ.1γ του K.Ν. 2190/1920. Η παραπάνω συνθήκη υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: -14,35 εκατ. ευρώ από -18,37 εκατ. ευρώ το 2015.

Απασχολεί 147 άτομα από 188 το 2015.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 34,7 εκατ. ευρώ και ΤΑΜΕΙΟ 1,4 εκατ. ευρώ.