Τι αφορούν τα NPL’s και τι αφορούν τα NPE’s…

Επειδή επικρατεί ένα είδος σύγχυσης αναφορικά με το τι ισχύει στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι χρήσιμο να γίνει ένας διαχωρισμός στο τι αφορούν τα NPL’s και τι αφορούν τα NPE’s.

Η κυριότερη διαφορά των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων (NPE) σε σχέση με τον ορισμό των δανείων σε καθυστέρηση (NPL) έγκειται στο γεγονός ότι στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα περιλαμβάνονται και ανοίγματα που είναι μεν ενήμερα ή εμφανίζουν κατά την ημερομηνία αναφοράς καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι οοφειλέτης ενδέχεται τελικά να μη μπορέσει να εκπληρώσει πλήρως τις δανειακές υποχρεώσεις του.

Αναλυτικότερα:

  • Δάνεια σε καθυστέρηση (non-performingloans – NPLs): δάνεια σε καθυστέρηση θεωρούνται τα δάνεια για τα οποία έχει καθυστερήσει η αποπληρωμή (του συνόλου ή ενός μέρους) των τόκων ή/και του κεφαλαίου για χρονικό διάστημα πέραν των 90 ημερών ή βρίσκεται σε δικαστικές ενέργειες. Ένα δάνειο παύει να είναι μη εξυπηρετούμενο εάν επαναδιαπραγματευθεί και υπάρξει ρύθμιση ή αποπληρωθούν οι καθυστερημένες οφειλές άνω των 90 ημερών.
  • Μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις (non-performingExposure – NPEs): Μια πιστοδότηση θεωρείται μη εξυπηρετούμενη έκθεση ότα ισχύει μια εκ των κάτωθι προϋποθέσεων
  • α) είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών,
  • β) Είναι σε στάδιο δικαστικών ενεργειών
  • γ) Εμφανίζει ένδειξη αδυναμίας πληρωμής
  • δ) Είναι απομειωμένη και
  • ε) είναι μη εξυπηρετούμενη ρύθμιση.

Στην περίπτωση των ρυθμισμένων χορηγήσεων στα NPE’s εμπίπτουν

α) πιστοδοτήσεις που είχαν χαρακτηρισθεί ως μη εξυπηρετούμενες πριν την ρύθμιση,

β) Ρυθμισμένα δάνεια τα οποία είχαν επιστρέψει σε εξυπηρετούμενα, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων υπό παρακολούθηση τα οποία είτε επαναρρυθμίζονται είτε ξεπερνούν τις 90 ημέρες καθυστέρησης.

 

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και οι μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις στο Q1:16 των τραπεζών

 Τράπεζα Alpha bank Eurobank Εθνική Τράπεζα Τράπεζα Πειραιώς
NPL (%) 37,4% 34,8% 33,6% 40,0%
Κάλυψη (%) 70,0% 64,3% 74,5% 65,9%
NPΕ (%) 51,2% 44,2% 47,0% 52,1%
NPΕ Κάλυψη (%) 50,0% 50,7% 53,0% 47,0%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ