Τι αντιπροσωπεύει ο Στοχαστικός Δείκτης (Stochastics)

Στοχαστικός Δείκτης (Stochastics)

Γενικά


Ο δείκτης αυτός συγκρίνει την τρέχουσα τιμή της μετοχής σε σχέση με το διάστημα τιμών της σε κάποια καθορισμένη χρονική περίοδο.

Ερμηνεία


Ο δείκτης έχει δύο γραμμές. Η μία από αυτές λέγεται “%K” και η άλλη που λέγεται “%D” είναι ένας κινητός μέσος όρος της “%Κ”. Συνήθως η γραμμή “%Κ” παρουσιάζεται ως σταθερή γραμμή, ενώ η “%D” ως διακεκομένη.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι ερμηνείας του Στοχαστικού δείκτη.

 

  • Αγοράζουμε όταν ο δείκτης (ο “%Κ” ή ο “%D”) πέφτει κάτω από κάποιο επίπεδο (20 για παράδειγμα), και μετά ξεπερνάει αυτό το επίπεδο. Πουλάμε όταν ο δείκτης ξεπερνάει κάποιο επίπεδο (80 π.χ.) και μετά πέφτει από αυτό το επίπεδο.
  • Αγοράζουμε όταν η γραμμή “%Κ” ξεπερνάει την γραμμή “%D” και πουλάμε όταν συμβαίνει το αντίστροφο.

 

  • Ψάχνουμε για αποκλίσεις. Για παράδειγμα, όταν η μετοχή κάνει καινούρια ρεκόρ και ο Στοχαστικός δείκτης δεν ξεπερνάει προηγούμενα ύψη του.

 

Στο παραπάνω γράφημα τα σημεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η αντιπροσωπεύουν σημεία αγοράς και πώλησης σύμφωνα με τις ερμηνείες α και β που δίνονται παραπάνω. Σύμφωνα με την ερμηνεία β στα Α,Γ,Ε,Η πρέπει να πουλήσουμε, ενώ στα Β,Δ,Ζ πρέπει να αγοράσουμε. Στα Β και Γ όχι μόνο οι πράξεις μας είναι σύμφωνες με τα κριτήρια της ερμηνείας β, αλλά και με αυτό της ερμηνείας α. Είναι προφανές ότι ο Στοχαστικός δείκτης δημιουργεί συνεχώς σημεία αγοράς ή πώλησης και δεν είναι ο ιδανικός δείκτης για επενδυτές με μακροχρόνιους στόχους.

 

* ,