Τι ήταν πάλι αυτό; ή μάλλον το είδαμε κι αυτό… ΠΕΡΙ ΑΔΜΗΕ ο λόγος

Στο ελληνικό χρηματιστήριο διαπραγματεύεται η εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ και όχι η ΑΔΜΗΕ…

ΕΠΡΕΠΕ ΛΟΙΠΟΝ στην ενημέρωση των ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ να δίνεται βαρύτητα στα πεπραγμένα της εισηγμένης και όχι να προβάλλονται με ΠΗΧΥΑΙΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ τα αντίστοιχα την μη εισηγμένης!!

ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ που λέμε στο χωριό μας… Καλά Κρασιά!!

__________________________

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ είναι μέτοχος του 51% στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ και η συμμετοχή λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

Η Εταιρεία συστάθηκε κατά το α’ εξάμηνο του 2017 και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο 1η Φεβρουαρίου-30 Ιουνίου 2017.

Το κύριο περιουσιακό στοιχείο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι το μερίδιο 51% που κατέχει στον ΑΔΜΗΕ. Η αρχική αναγνωρισμένη λογιστική αξία ανήλθε στα 491,77 εκατ. ευρώ και η εύλογη αξία υπολογίστηκε στη συνέχεια με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας για την περίοδο αυτή αντανακλούν τη συμμετοχή 51% στα κέρδη του ΑΔΜΗΕ και ανέρχονται στα 8,97 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά έξοδα ύψους 798 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του έτους  συνδέονται με το κόστος ίδρυσης της Εταιρείας,  τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου και τα κόστη εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το μεγαλύτερο μέρος των αμοιβών τρίτων (185 χιλ. ευρώ) αφορά δαπάνες για παροχή υπηρεσιών (νομικών, οικονομικών και ελεγκτικών) προ της εισαγωγής στο Χ.Α.  Στα λοιπά έξοδα περιλαμβάνονται κόστη που συνδέονται άμεσα με την διαπραγμάτευση της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία ξεκίνησε στις 19 Ιουνίου 2017.

Τα καθαρά κέρδη της περιόδου ανήλθαν στα 8,17 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,0035 ευρώ.

Το α’ εξάμηνο του 2017 η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εμφάνισε αρνητικές καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 592 χιλ. ευρώ, που αποτυπώνουν την πλειοψηφία των συσσωρευμένων λειτουργικών εξόδων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2017 ανέρχονταν σε 298 χιλ. ευρώ και το καθαρό της χρέος ανερχόταν σε 533 χιλ. ευρώ.

Ο συνολικός δανεισμός ύψους 831 χιλ. ευρώ αφορά στο υπόλοιπο του δανείου που χορηγήθηκε από τη ΔΕΗ για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το δάνειο χορηγήθηκε τον Ιούνιο και σύμφωνα με την δανειακή σύμβαση η αποπληρωμή του θα αρχίσει τον Νοέμβριο του 2018 εκτός και εάν η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αποφασίσει την πρόωρη αποπληρωμή του, στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης ρευστότητας.

Στις 30 Ιουνίου 2017, το μη εκταμιευμένο υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν σε 420 χιλ. ευρώ περίπου.

_________________________

ΑΛΛΩΣΤΕ στην επίσημη ιστοσελίδα του ΧΑ είναι αναρτημένη η λογιστική κατάσταση της εισηγμένης εταιρείας…

http://www.helex.gr/documents/10180/43442/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%91%CE%94%CE%9C%CE%97%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D%20%CE%91.%CE%95.+%282017%2C%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%B1%2C%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%29.pdf/281fe031-9449-4a97-ac47-3aaf5b6d3549?version=1.0

* ,