Τιτάν: Ανακοίνωση

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ ( η Εταιρία) ανακοινώνει  σύμφωνα με το  Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014,  ότι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Πέτρο Σαμπατακάκη, μη εκτελεστικό μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη την 21/03/2017 σε πώληση 2.000 κοινών μετοχών και την 23/03/2017 σε πώληση 6.700 κοινών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας € 45.663,00 και € 154.213,55 αντίστοιχα.

24.03.2017