Τηλέτυπος: Τι δείχνει το δικό του 9μηνο…

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ – 9μηνο 2014: Ζημίες 11,1 εκατ. ευρώ από 15,8 εκατ. στο 2013, με τις πωλήσεις στα 56,7 εκατ. έναντι των 56,5 εκατ. του 2013.

  • Με τα ebitda θετικά στα 23 εκατ. από τα 22,5 εκατ. πέρυσι…

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται θετικές κατά 18,1 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχαν βρεθεί στα 11,6 εκατ. ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 0,36 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 3,4 (ανησυχητικός).

Σύνολο ενεργητικού 200,2 εκατ. (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 2,4 εκατ. άυλα περιουσιακά 87,6 εκατ., αποθέματα 0,4 εκατ. Σε 52,8 εκατ. ανήλθαν οι απαιτήσεις και τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά σε 44,4 εκατ. (ταμείο 5,5 εκατ.). Eπενδύσεις σε ακίνητα 4,8 εκατ.

Στα 172 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεών της. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 76,7 εκατ. – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 7,64 εκατ.ευρώ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 44,24 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 43,6 εκατ. ευρώ.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε αρνητικό 1,62 εκατ. από τα – 3,64 εκατ. ευρώ στη παρελθούσα χρήση.

Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 28 εκατ. ευρώ από 39,15 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013. Αποτιμάται σε 17,33 εκατ. ευρώ στη τιμή τoυ 0,1720 ευρώ. με την λογιστική αξία της στα 0,2780 και την ονομαστική στα 0,3000…

Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών στο 6μηνο κατέβαλε το ποσό των 1,42 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 501 ατόμων έναντι των 510 πέρυσι.